หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 56 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 5 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ร้องเรียนกรณี สิทธิ /สวัสดิการ / เงินเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (5411166983)

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ร้องเรียนกรณี สิทธิ /สวัสดิการ / เงินเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (5411176306)

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
3 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 20 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอความช่วยเหลือจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวหน่วยป้องกันรักษาป่า สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
4 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 14 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้พิจารณาจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่ข้าราชการของสำนักงานประสานงานป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้(นปม.) ตำบลคำแคน อำเภอมัญจา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
5 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 5 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ร้องเรียนกรณี สิทธิ /สวัสดิการ / เงินเดือน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
6 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
7 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 ตุลาคม 2553
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีการขอกลับเข้ารับราชการใหม่ของกรมป่าไม้มีความล่าช้า

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
8 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 21 ธันวาคม 2553
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมป่าไม้

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
9 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 มีนาคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน ของงานปลูกป่า บำรุงป่าและงานเพาะชำกล้าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
10 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 14 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานจ้างเหมา หน่วยป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ เรื่องค่าตอบแทนเงินเดือนยังไม่ออก

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
11 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 14 มิถุนายน 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป เสียชีวิตตอนอายุ 85 ปี เป็นข้าราชการบำนาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
12 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่พนักงานลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ ตำแหน่งพนักงานป้องกันไฟป่า ของจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
13 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 1 กุมภาพันธ์ 2555
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

การตกเบิกเงินค่าครองชีพซึ่งได้ตกเบิกมานานมากแล้ว จนถึงปัจจุบัน ม.ค. 55 ยังไม่ได้ จะ 5 เดือนแล้ว ได้รับความเดือนร้อนมาก พร้อมทั้งอัตราเงินเดือนใหม่ ซึ่งท่านได้ทราบดีว่าหลังจากประสบภาวะน้ำท่วมก็จะเดือนร้อนกันมาก ทางกรมป่าไม้ควรที่จะเร่งรีบทำการเบิกจ่ายให้พนักงานฯ เพื่อลดภาระค่าครองชีพซึ่งปัจจุบันสูงมาก อยากให้ทางรัฐมนตรีช่วยเหลือประสานไปยังกรมป่าไม้อย่างเร่งด่วน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
14 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 4 กุมภาพันธ์ 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเหมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 กรมป่าไม้ จังหวัดตาก

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
15 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 7 กุมภาพันธ์ 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
16 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 7 กุมภาพันธ์ 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินค่าครองชีพให้กับพนักงานราชการของศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ จังหวัดเลย หมู่ที่ 3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
17 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 14 มกราคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

อยากให้ท่านปรับปรุงเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานจ้างเหมา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
18 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 27 ธันวาคม 2554
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป เสียชีวิตตอนอายุ 85 ปี เป็นข้าราชการบำนาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี ให้กับผู้ร้องชื่อนางลักษณาวดี เกตุชรา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
19 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 7 กุมภาพันธ์ 2555
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป เสียชีวิตตอนอายุ 85 ปี เป็นข้าราชการบำนาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี ให้กับผู้ร้องชื่อนางลักษณาวดี เกตุชรา อายุ 55 ปี ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน เลขที่ 790/22 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 856/14 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
20 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 14 ตุลาคม 2552
ช่องทางการร้องเรียน : 1111
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

กรณีขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเหมา หน่วยป้องกันรักษาป่า จ.ตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
21 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 พฤศจิกายน 2552
ช่องทางการร้องเรียน : 1111
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

กรณีขอให้เร่งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเหมา หน่วยป้องกันรักษาป่า จ.ตรัง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
22 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 12 มกราคม 2555
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป เสียชีวิตตอนอายุ 85 ปี เป็นข้าราชการบำนาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
23 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 30 ตุลาคม 2552
ช่องทางการร้องเรียน : 1111
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอความช่วยเหลือให้ติดตามเงินฌาปนกิจของกรมป่าไม้ จ.เชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
24 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 27 เมษายน 2553
ช่องทางการร้องเรียน : 1111
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

กรณีขอความอนุเราะห์พิจารณาเร่งจ่ายเงินเดือนตกเบิก จ.ตาก และขอให้เร่งจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างเพาะชำกล้าไม้ จ.ยโสธร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
25 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 14 มีนาคม 2555
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ร้องเรียนกรณี สิทธิ/สวัสดิการ/เงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ฯลฯ
รายละเอียด :

ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของ นายเรียม วรรธนะประทีป เป็นข้าราชการบำนาญของกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี ให้กับผู้ร้องชื่อนางลักษณาวดี เกตุชรา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักบริหารกลาง
123
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 17/4/2558 17:57:22
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :