หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

 

ลำดับ

เดือน

จำนวนคดี พื้นที่บุกรุก
(ไร่)
ไม้ของกลาง
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า ของป่า? ท่อน ปริมาตร แปรรูป ปริมาตร
1 ตุลาคม 2560                  
2 พฤศจิกายน 2560                  
3 ธันวาคม 2560                  
4 มกราคม 2561                  
5 กุมภาพันธ์ 2561                  
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
รวม                  

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :