หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
หน่วยงานในสังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  

 

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

       
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ
โทรศัพท์ มือถือ
1. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ตู้ ปณ. 57 ต. เกาะพลับพลา อ. เมือง จ.ราชบุรี 70000 0 3231 2103 0 8587 49229
นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า
2. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี หมู่ 3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140   0 8180 85248
นายสุรนาท ตระกูลน่าเลื่อมใส
3. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ ถ.เลียบคลองลากฆ้อน หมู่ 2 ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 0 2977 6858 0 8632 92950
นายนพดล โอภาสเสถียร
4. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา 21/6 หมู่ 12 บ้านหนองชุมพร ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110   0 8129 4914
นางสาวเมตตา ปังประเสริฐ
5. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา ถ.นครราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0 4422 2201 0 8187 71589
นายสมัย สีโท
6. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม บ้านกู่ทอง ต. กู่ทอง อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 0 4337 0571 0 8971 07103
นางรื่นฤดี วนัสสกุล
7. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร หมู่ 6 บ้านคำบอน ต. ดู่ทุ่ง อ. เมือง จ. ยโสธร 35000 0 4558 2576 0 88366 1002
นายสมศักดิ์ วนัสสกุล
8. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี หมู่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต. บ้านจั่น อ. เมือง จ.อุดรธานี 41000 0 4229 2411 0 8195 42541
นายไพสิฐ เลิศพุทธิพงศ์พร
9. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ 71 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ. แม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130 0 5388 0793 0 8658 68877
นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ์
10. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ 305 หมู่ 10 ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 0 5461 4282 0 8192 56758
นายศิริไชย รัตนภาค
11. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67210   0 8620 20410
นายพรพรหม ธเนศอนันต์
12. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร หมู่ 7 บ้านสวนทรัพย์ ต.สลุย อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 86140 0 7761 1125 0 8690 28588
นายศุภสิทธิ์ ชุนเชาวฤทธิ์
13. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา ต. ฉลุง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 0 7439 8211 0 8631 63616
นายสามารถ ขุนศรีหวาน
14. ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง หมู่ 1 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 0 7484 1207 0 8695 87868
นายเอกพงศ์ ศิริธร
15. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) บ้านสระคู ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 0 4358 0507 0 8161 10862 0 8489 74972
นายวินัย ปราสาทศรี
16. โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) บ้านผิผ่วน หมู่ 5 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 0 4561 2877 0 8172 53166
นายชวน ธีรวุฒิอุดม
17. สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก ต.ศรีกระอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110   0 8180 76052
นางสาววันทนี ลาภะสิทธินุกุล
18. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130   0 8556 77719
นายธนรินทร์ สุกปลั่ง
19. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ 4 บ้านบางพระครู ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260   0 8197 70304
นายธงไชย สุขแก้ว
20. สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110   0 8333 72699
นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด :
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :