หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

Buffer Zone


สรุปผลข้อมูล Buffer Zone รายจังหวัด
แผนที่ตั้งข้อมูล Buffer Zone
สรุปผลข้อมูล Buffer Zone รายจังหวัด  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
ปีที่เริ่มโครงการ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้จำนวน
(แหล่ง)
เนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 2500-0-0
   - อุดรธานี1250-0-0
   - เลย1250-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 150-0-0
   - มุกดาหาร150-0-0
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) 1250-0-0
   - กาญจนบุรี1250-0-0
รวม
4800-0-0
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :