หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 234 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองปิง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองปิง (หมู่ 10) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
478-3-54
2558 ??????????????
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โคกกลาง (หมู่ 6) ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
309-3-11
2558 ป่าชุมชนบ้านนายม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นายม (หมู่ 2) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
200-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาคู
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาคู (หมู่ 3) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
48-0-8
2558 ป่าชุมชนบ้านบึงกลาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บึงกลาง (หมู่ 7) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
46-2-79
2558 ป่าชุมชนบ้านลาน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านลาน (หมู่ 4), บ้านลาน (หมู่ 5), บ้านลาน (หมู่ 6) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
151-2-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองร้านหญ้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองร้านหญ้า (หมู่ 5) ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
86-1-5
2558 ป่าชุมชนบ้านโสกนาค
   
    โสกนาค (หมู่ 8) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
310-3-21
2558 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
   
    หินฮาว (หมู่ 7) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
194-3-42
2558 ป่าชุมชนบ้านนาสวน
   
    นาสวน (หมู่ 10) ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
72-0-27
2558 ป่าชุมชนโคกหนองขาม
   
    ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
77-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านนาชุมแสง
   
    ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
638-0-0
2558 ป่าชุมชนบ้านหินร่อง
   
    ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
276-3-49
2558 ป่าชุมชนบ้านดอนพันชาด
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดอนพันชาด (หมู่ 3) ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
282-3-4
2558 ป่าชุมชนบ้านห้วยฮวก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยฮวก (หมู่ 2) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
392-0-50
2558 ป่าชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองขามพัฒนา (หมู่ 13) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
295-2-18
2558 ป่าชุมชนบ้านตอกแป้น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ตอกแป้น (หมู่ 9) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
105-0-0
2557 ป่าชุมชนบ้านสวนหม่อน
   
    บ้านสวนหม่อน (หมู่ 11) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
13-0-57
2557 ป่าชุมชนบ้านโนนพยอม
   
    โนนพยอม (หมู่ 10) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
206-1-10
2557 ป่าชุมชนบ้านห้วยแคน
   
    ห้วยแคน (หมู่ 4) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
931-2-79
2557 ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
   
    โนนเขวา (หมู่ 6) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
940-2-55
2557 ป่าชุมชนบ้านมูลตุ่น
   
    บ้านมูลตุ่น (หมู่ 2) ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
17-3-17
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสี
   
    โคกสี (หมู่ 2) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
135-1-7
2556 ป่าชุมชนบ้านหัวบึง
   
    บ้านหัวบึง (หมู่ 9) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
88-0-9
2556 ป่าชุมชนบ้านโพนเพ็ก
   
    โพนเพ็ก (หมู่ 14) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
486-2-13
2556 ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า
   
    โคกสง่า (หมู่ 9) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
24-3-64
2556 ป่าชุมชนบ้านคอกวัว
   
    บ้านคอกวัว (หมู่ 11) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
108-1-60
2555 ป่าชุมชนบ้านหินกอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หินกอง (หมู่ 4) ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
221-0-68
2555 ป่าชุมชนบ้านวังโพน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านวังโพน (หมู่ 3) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
100-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านผักหนามชัย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านผักหนามชัย (หมู่ 12) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
184-2-2
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองโอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านหนองโอง (หมู่ 7) ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
234-2-44
2555 ป่าชุมชนบ้านโนนตุ่น
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนตุ่น (หมู่ 3) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
103-1-98
2555 ป่าชุมชนบ้านวังขอนแดง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังขอนแดง (หมู่ 15) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
448-3-64
2555 ป่าชุมชนบ้านโคกไม้งาม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองกุงธนสาร (หมู่ 7) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
116-0-73
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงธนสาร
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองกุงธนสาร (หมู่ 16) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
110-0-0
2555 ป่าชุมชนบ้านหนองสะแบง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองสะแบง (หมู่ 5), หนองสะแบง (หมู่ 14) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
84-3-41
2554 ป่าชุมชนบ้านคำบอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คำบอน (หมู่ 8) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
649-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    วังตอ (หมู่ 10) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
30-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองผือ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองผือ (หมู่ 1) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
20-2-45
2552 ป่าชุมชนบ้านคำน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คำน้อย (หมู่ 4) ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
650-0-0
2552 ป่าชุมชนบ้านกุดเชือก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กุดเชือก (หมู่ 11) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
45-3-48
2552 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองค้อ (หมู่ 13) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
37-1-7
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองปอ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองปอ (หมู่ 2) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
93-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโสกขาแก้ว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โสกขาแก้ว (หมู่ 3) ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
57-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านวังตอ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    วังตอ (หมู่ 14) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
221-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหินลาด
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หินลาด (หมู่ 17) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
187-1-80
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองบัว (หมู่ 8) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
207-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านฝางน้อย
   
    บ้านฝางน้อย (หมู่ 9) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
660-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
   
    หนองนกเขียน (หมู่ 7) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
54-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านขนวนนคร
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขนวนนคร (หมู่ 17) ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
64-3-13
2551 ป่าชุมชนบ้านขนวน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขนวน (หมู่ 3) ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
149-1-15
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองหว้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองหว้า (หมู่ 13) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
533-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสวรรค์ (หมู่ 8) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
82-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาเรียง
   
    นาเรียง (หมู่ 5) ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
62-1-8
2551 ป่าชุมชนบ้านขาม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขาม (หมู่ 15) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
97-3-61
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หัวดง (หมู่ 10) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
37-3-8
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวบาน
   
    หนองบัวบาน (หมู่ 5) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
51-0-56
2551 ป่าชุมชนบ้านนางาม
   
    นางาม (หมู่ 4) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
102-0-72
2551 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หัวนาคำ (หมู่ 9) ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
227-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านไส้ไก่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไส้ไก่ (หมู่ 1) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
210-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านคำนางปุ่ม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คำนางปุ่ม (หมู่ 11) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
705-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านหนองสองห้อง
   
    หนองสองห้อง (หมู่ 7) ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
144-0-5
2551 ป่าชุมชนบ้านดงบัง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงบัง (หมู่ 4) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
74-0-0
2551 ป่าชุมชนบ้านนาโพธิ์
   
    นาโพธิ์ (หมู่ 7) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
863-2-13
2551 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
   
    ขามป้อม (หมู่ 6) ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
68-1-14
2551 ป่าชุมชนบ้านดอนเขียง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดอนเขียง (หมู่ 4) ต.คำแมด อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
40-0-5
2551 ป่าชุมชนบ้านโนนลาน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนลาน (หมู่ 4) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
32-0-96
2550 ป่าชุมชนบ้านดงน้อย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงน้อย (หมู่ 14) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
557-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านโนนทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนทอง (หมู่ 10) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
406-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
684-0-0
2550 ป่าชุมชนบ้านซับสมบูรณ์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ซับสมบูรณ์ (หมู่ 9) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
73-1-88
2550 ป่าชุมชนบ้านนาทุ่ม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาทุ่ม (หมู่ 2) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
756-3-58
2550 ป่าชุมชนบ้านท่าเสี้ยว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ท่าเสี้ยว (หมู่ 2) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
89-2-64
2550 ป่าชุมชนบ้านห้วยทราย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ห้วยทราย (หมู่ 5) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
34-1-36
2550 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์เจริญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทรัพย์เจริญ (หมู่ 18) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
250-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบะยาว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บะยาว (หมู่ 6) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
31-3-85
2549 ป่าชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ 6) ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
102-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านคำหัวช้าง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คำหัวช้าง (หมู่ 3) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
39-3-32
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกงาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โคกงาม (หมู่ 4) ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
67-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านบึงสว่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บึงสว่าง (หมู่ 11) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
156-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านบึงสว่าง
   
    บึงสว่าง (หมู่ 5) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
276-1-76
2549 ป่าหมู่บ้านกุดเลา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กุดเลา (หมู่ 3) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
2,556-2-32
2549 ป่าหมู่บ้านห้วยทรายขาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยทรายขาว (หมู่ 7) ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
165-1-76
2549 ป่าหมู่บ้านโนนสำราญ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสำราญ (หมู่ 5) ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
100-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านปากห้วยฝาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ปากห้วยฝาง (หมู่ 3) ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
102-3-36
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกส้มกบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โสกส้มกบ (หมู่ 2) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
882-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านศรีอุบล
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ศรีอุบล (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
128-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านเจริญสุข
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เจริญสุข (หมู่ 8) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
268-1-54
2549 ป่าชุมชนบ้านโคกจั๊กจั่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกจั๊กจั่น (หมู่ 5) ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
213-0-0
2549 ป่าหมู่บ้านเสือเฒ่า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เสือเฒ่า (หมู่ 5) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
24-3-96
2549 ป่าหมู่บ้านป่าปอ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ป่าปอ (หมู่ 1) ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
407-1-28
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองดู่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองดู่ (หมู่ 9), โนนม่วง (หมู่ 7) ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
920-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวละเลิง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หัวละเลิง (หมู่ 6) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
515-1-44
2549 ป่าหมู่บ้านหนองดู่
   
    หนองดู่ (หมู่ 9) ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
920-1-0
2549 ป่าชุมชนบ้านหนองโพนน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองโพนน้อย (หมู่ 7) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
102-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โป่งแดง (หมู่ 10) ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
73-1-36
2549 ป่าชุมชนบ้านนาแพง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    นาแพง (หมู่ 4) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
540-1-24
2549 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนสวรรค์ (หมู่ 5) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
20-0-16
2549 ป่าชุมชนบ้านหัวห้วย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวห้วย (หมู่ 12) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
70-3-16
2549 ป่าชุมชนตำบลคำม่วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โคกสว่าง (หมู่ 8) ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
351-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านวังผาดำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังผาดำ (หมู่ 2) ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
150-0-0
2549 ป่าชุมชนบ้านโสกม่วง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โสกม่วง (หมู่ 3) ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
111-0-0
2548 ป่าชุมชนหนองนาไร่เดียว บ้านค้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ค้อ (หมู่ 3) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
150-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าหนองนกเขียน บ้านโคกสี
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โคกสี (หมู่ 16) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
46-2-50
2548 ป่าชุมชนโคกหนองแร้ง บ้านโนนเรือง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนเรือง (หมู่ 18) ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
177-2-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านหนองหญ้าแพรก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหญ้าแพรก (หมู่ 5) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
37-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านเหล่าพัฒนา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เหล่าพัฒนา (หมู่ 12) ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
15-3-88
2548 ป่าชุมชนโคกป่าชาติ บ้านหนองเต่า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองเต่า (หมู่ 5) ต.โนนพะยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
138-1-13
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้าสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแต้
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองแต้ (หมู่ 6) ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
65-1-8
2548 ป่าชุมชนทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์ บ้านหัน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หัน (หมู่ 14) ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
50-1-25
2548 ป่าชุมชนโคกหนองขี้เห็น บ้านโพนเพ็ก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โพนเพ็ก (หมู่ 8) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
86-3-43
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านบุ่งมะไฟ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บุ่งมะไฟ (หมู่ 5) ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
18-0-0
2548 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านขามป้อม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขามป้อม (หมู่ 12) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
40-0-0
2547 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบึงหนองโคตร
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัวทุ่ง (หมู่ 5) ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
25-0-0
2547 ป่าชุมชนหนองน้ำขุ่นเหนือ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองน้ำขุ่นเหนือ (หมู่ 8) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
70-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านหินเหิบ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหินเหิบ (หมู่ 7) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
97-3-6
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงโคกสาธารณะประโยชน์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองแวง (หมู่ 7) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
288-0-0
2547 ป่าชุมชนป่าโนนชาด บ้านโนนดงมัน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านโนนดงมัน (หมู่ 6) ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
360-0-57
2547 ป่าชุมชน บ้านนาฝายเหนือ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาฝายเหนือ (หมู่ 2) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
63-3-16
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ แปลง 1-2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านโนนสวรรค์ (หมู่ 10) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
371-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกเหมือดแอ่ บ้านหนองทุ่ม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองทุ่ม (หมู่ 12) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
200-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านศรีฐาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านศรีฐาน (หมู่ 2) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
62-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำจั่น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คำจั่น (หมู่ 6) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
56-1-17
2547 ป่าชุมชนบ้านเพี้ยฟาน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    เพี้ยฟาน (หมู่ 14) ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
242-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกุดกระหนวน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านกุดกระหนวน (หมู่ 3) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
31-1-22
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกป่าช้า บ้านหนองขาม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองขาม (หมู่ 9) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
52-1-82
2547 ป่าชุมชนหนองพันธุ์ปลา บ้านเล้า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านเล้า (หมู่ 8) ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
25-1-55
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงคู
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองแวงคู (หมู่ 6) ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
250-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าติ้ว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านป่าติ้ว (หมู่ 2) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
766-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองโน
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองโน (หมู่ 1) ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
51-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัวนาคำ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หัวนาคำ (หมู่ 2) ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
118-1-86
2547 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขามป้อม (หมู่ 9) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
118-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสะอาด (หมู่ 14) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
80-0-0
2547 ป่าชุมชนสร้างแป้น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    สร้างแป้น (หมู่ 1) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
44-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองค้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองค้อ (หมู่ 13) ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
35-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านแคนเหนือ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านแคนเหนือ (หมู่ 1) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
344-3-84
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกกลาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โคกกลาง (หมู่ 9) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
80-0-0
2547 ปาชุมชนบ้านดอนนาแพง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนนาแพง (หมู่ 3) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
250-0-0
2547 ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านหัวนา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหัวนา (หมู่ 5) ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
82-0-75
2547 โคกห้วยวังแสง บ้านป่าพร้าว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าพร้าว (หมู่ 6) ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น
1,267-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้วยม่วง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ห้วยม่วง (หมู่ 7) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
111-0-0
2547 โคกโนนแท่นพระ บ้านยานาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ยานาง (หมู่ 2) ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
235-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแค
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งแค (หมู่ 9) ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
352-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองดี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองนาดี (หมู่ 3) ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
23-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านบะแค
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บะแค (หมู่ 5) ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
103-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านปอแดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ปอแดง (หมู่ 6) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
14-0-3
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงตอตั้ง
   
    หนองแวงตอตั้ง (หมู่ 4) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
66-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนแต้
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองแต้ (หมู่ 5) ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
566-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโคกสูง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โคกสูง (หมู่ 6) ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
26-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านโนนท่อน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านโนนท่อน (หมู่ 3) ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
95-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคำใหญ่
   
    คำใหญ่ (หมู่ 4) ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
437-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าศาลา
   
    บ้านท่าศาลา (หมู่ 10) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
45-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนคูณ
   
    โนนคูณ (หมู่ 4) ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
104-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกป่าช้าบ้านดอนข่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านดอนข่า (หมู่ 7) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
79-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกกโก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กกโก (หมู่ 10) ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
177-0-87
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนแดงน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนแดงน้อย (หมู่ 5) ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
120-3-83
2547 ป่าชุมชนโขลงวังเวิน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังวิน (หมู่ 8) ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
300-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนดู่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดอนดู่ (หมู่ 9) ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
282-3-43
2547 โคกป่าช้า บ้านหนองแวงเรือ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองแวงเรือ (หมู่ 7) ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
20-0-90
2547 ป่าชุมชนบ้านคำม่วง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านคำม่วง (หมู่ 2) ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
421-3-44
2547 ป่าชุมชโคกป่าชัา บ้านนาตับเต่า
   
    นาตับเต่า (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
24-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านนาตับเต่า
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านนาตับเต่า (หมู่ 4) ต.ซับสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
425-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านโนนงาม แปลง 1-2
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โนนงาม (หมู่ 1) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
100-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านวังหว้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังหว้า (หมู่ 11) ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
165-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองขี้เห็น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองขี้เห็น (หมู่ 6) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
50-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านห้างข้าว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ห้างข้าว (หมู่ 7) ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
100-0-0
2547 ป่าชุมชนโคกโสกหิน บ้านหนองคลองน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองคลองน้อย (หมู่ 8) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
432-1-48
2546 ป่าโคกบักสัย บ้านม่วงโป้
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านม่วงโป้ (หมู่ 4) ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
212-2-45
2546 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านแก่นประดู่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านแก่นประดู่ (หมู่ 8) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
68-0-10
2546 ป่าชุมชนบ้านหนองแวง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองแวง (หมู่ 1) ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
188-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านเสียว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านเสียว (หมู่ 12) ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
577-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านวังชัย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านวังชัย (หมู่ 6) ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
600-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านโคกใหญ่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านโคกใหญ่ (หมู่ 9) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
423-0-74
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนแดง "ป่าโคกป่าช้า"
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านโนนแดง (หมู่ 3) ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
55-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านดอนหมากพริก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านดอนหมากพริก (หมู่ 2) ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
374-0-54
2546 ป่าชุมชนบ้านโนนเพ็ก โคกป่าช้าบ้านโนนเพ็ก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนเพ็ก (หมู่ 8) ต.หนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
50-0-0
2546 ป่าโคกหนองแต้ บ้านหนองเม็กเหนือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองเม็กเหนือ (หมู่ 15) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
99-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านแจ้ง โคกเนินพันชาติ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    แจ้ง (หมู่ 4) ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
72-0-63
2546 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ โคกกกเหลื่อม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 14) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
40-0-0
2546 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านขามป้อม (หมู่ 1) ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
236-0-12
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองไหล
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองไหล (หมู่ 7) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
36-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกไม้งาม"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขามป้อม (หมู่ 2) ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
225-1-28
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวทอง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บัวทอง (หมู่ 9) ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
115-0-52
2545 ป่าชุมชนบ้านดอนพระ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดอนพระ (หมู่ 11) ต.กุดธาตุ อ.หนองนา จ.ขอนแก่น
66-1-27
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด "ป่าโคกโนนกลาง"
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนสะอาด (หมู่ 6) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
623-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนทัน "ป่าโคกป่าช้า"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนทัน (หมู่ 2) ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
111-2-38
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองโน "ป่าโคกป่าช้า"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองโน (หมู่ 7) ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
28-1-67
2545 ป่าชุมชนบ้านโซ่ง "โคกป่าช้า"
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โซ่ง (หมู่ 1) ต.กุดเพียขอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
100-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
222-1-39
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองทุ่ม
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองทุ่ม (หมู่ 2) ต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
400-3-94
2545 ป่าชุมชนบ้านถ้ำแข้ "ป่าโคกสนาม"
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ถ้ำแข้ (หมู่ 8) ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
219-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหลักด่าน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หลักด่าน (หมู่ 6) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
300-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองหญ้าปล้อง (หมู่ 4) ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
17-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านขามป้อม "ป่าโคกหนองตูม"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ขามป้อม (หมู่ 10) ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
403-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองนกเขียน "ป่าโคกหนองดู่"
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองนกเขียน (หมู่ 21) ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
54-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านโนนบ่อ "ป่าโคกหินขาว"
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนบ่อ (หมู่ 15) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
50-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านป่าหม้อ "ป่าโคกป่าช้า"
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ป่าหม้อ (หมู่ 6) ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
154-1-13
2544 ป่าชุมชนป่าโคกภูดิน บ้านโนนฆ้อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านโนนฆ้อง (หมู่ 2) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
120-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองยาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองยาง (หมู่ 8) ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
116-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินฮาว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหินฮาว (หมู่ 4) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
500-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกป่าช้า บ้านโสกน้ำขุ่น
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโสกน้ำขุ่น (หมู่ 11) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
30-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนสว่าง (หมู่ 10) ต.เขาน้อย อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
322-2-76
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองบัว (หมู่ 8) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
250-0-0
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใหญ่ บ้านหัวบึง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหัวบึง (หมู่ 5) ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
150-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา บ้านส้มป่อยใหญ่
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านส้มป่อยใหญ่ (หมู่ 2) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
47-3-49
2544 ป่าชุมชนโคกบะวัด บ้านแก้งค้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านแก้งค้อ (หมู่ 2) ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
200-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านส้มป่อยน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านส้มป่อยน้อย (หมู่ 3) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
78-1-88
2544 ป่าชุมชนโคกตลาดใต้ บ้านป่าเป้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่าเป้ง (หมู่ 8) ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
600-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหินตั้ง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหินตั้ง (หมู่ 7) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
272-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโคกล่าม (หมู่ 5) ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
400-0-0
2544 ป่าชุมชนป่าช้า บ้านหนองบัวน้อย
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านหนองบัวน้อย (หมู่ 4) ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
10-2-71
2544 ป่าชุมชนบ้านโนนสูง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนสูง (หมู่ 14) ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
406-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านแจ้งทับม้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านแจ้งทับม้า (หมู่ 10) ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
219-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านสร้างแก้ว
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านสร้างแก้ว (หมู่ 1) ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
227-0-86
2543 ป่าชุมชนบ้านโสกใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โสกใหญ่ (หมู่ 5) ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ จ.ขอนแก่น
400-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านแก่นเท่า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    แก่นเท่า (หมู่ 5) ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
174-2-46
2543 ป่าชุมชนบ้านดงเย็น
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ดงเย็น (หมู่ 12) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
173-1-28
2543 ป่าชุมชนบ้านคอกคี
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    คอกคี (หมู่ 9) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
639-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เหล่าใหญ่ (หมู่ 8) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคอกคี หมู่ 10
   
    บ้านคอกคี (หมู่ 10) ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
350-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านสำโรง "โคกป่าช้า"
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สำโรง (หมู่ 12) ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
62-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองบัวแดง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หนองบัวแดง (หมู่ 5) ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
499-1-13
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแวงยาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแวงยาว (หมู่ 1) ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
644-2-42
2543 ป่าชุมชนโคกส้มป่อย บ้านทางขวาง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ทางขวาง (หมู่ 1) ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
132-3-27
2543 ป่าชุมชนโคกห้วยเกิ้ง บ้านโนนเขวา
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    โนนเขวา (หมู่ 1) ต.ท่านางแมว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
524-2-74
2543 สร้างป่าน่าอยู่เพื่ออนุชนตำบลโนนทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    โนนข่า (หมู่ 2) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
771-0-0
2543 ป่าชุมชนโนนส้มมอ บ้านหนองนกเขียน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองนกเขียน (หมู่ 5) ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
132-3-80
2543 ป่าชุมชนวังทับควาย บ้านห้วยแร่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ห้วยแร่ (หมู่ 7) ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
150-0-0
2543 ป่าชุมชนโคกคูใหญ่ บ้านหินตั้ง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หินตั้ง (หมู่ 7) ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
132-3-90
2543 ป่าชุมชนบ้านเมืองเพีย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เมืองเพีย (หมู่ 2), เมืองเพีย (หมู่ 1), เมืองเพีย (หมู่ 8) ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
150-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแสง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองแสง (หมู่ 6) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
183-3-74
2543 ป่าชุมชนบ้านท่าพระยาณรงค์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ท่าพระยาณรงค์ (หมู่ 4) ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
63-1-73
2543 ป่าชุมชนบ้านป่าชาด
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่าชาด (หมู่ 2) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
101-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านกุดดุก
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    กุดดุก (หมู่ 3) ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
188-3-45
 
รวม
53,817-2-96
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :