หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ทะเบียนป่าชุมชน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
  ปีที่เริ่ม : ระหว่าง ถึง
ประเภทป่า
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
อำเภอ :
จำนวน 135 รายการ
ปีเริ่มโครงการเนื้อที่
(ไร่-งาน-ตารางวา)
2558 บ้านเนินพลวง
   
    เนินพลง (หมู่ 22) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1,632-2-75
2558 บ้านหินประกาย
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
313-3-60
2558 บ้านหลังเขา
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1,229-1-92
2558 บ้านแก่งไฮ
   
    แก่งไฮ (หมู่ 11) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1,118-3-67
2558 บ้านนาหนอง
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
3,310-3-36
2558 บ้านน้ำดั้น
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
81-2-82
2558 บ้านบางยางพัฒนา
   
    บางยางพัฒนา (หมู่ 16) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
211-1-61
2558 บ้านโคกคล้าย
   
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
507-1-28
2558 บ้านเนินกลาง
   
    ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
2,237-3-40
2558 บ้านซำทองพัฒนา
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
3,685-2-72
2558 บ้านน้ำยาง
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,976-3-36
2558 บ้านนาเหนือ
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,646-1-51
2558 บ้านใหม่พนมทอง
   
    ใหม่พนมทอง (หมู่ 11) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
6,683-3-49
2558 บ้านทุ่งเอี้ยง
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
3,625-2-6
2558 บ้านเขาชี
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
4,492-1-11
2558 บ้านใหม่ชัยมงคล
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,480-0-52
2558 บ้านห้วยเซิม
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
827-0-60
2557 บ้านนาโพธิ์
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
706-0-18
2557 บ้านบุ่ง
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
2,283-1-90
2557 บ้านนาจาน
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
959-2-53
2557 โพธิ์เจริญ
   
    ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
2,376-3-52
2557 บ้านตะโม่
   
    ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
69-1-15
2557 บ้านเขาเขียว
   
    ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
1,580-2-33
2557 บ้านชุมแสง
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
34-1-34
2557 บ้านนาพราน
   
    นาพราน (หมู่ 5) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
627-1-81
2557 บ้านซำหวาย
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
555-2-22
2557 บ้านทุ่งพระ
   
    บ้านทุ่งพระ (หมู่ 8) ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
3,343-2-37
2557 บ้านซำต้อง
   
    ซำต้อง (หมู่ 16) ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
292-2-24
2556 บ้านป่าปอบิด
   
    ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
8,275-3-72
2556 ดงงูใหม่ (แปลง 1-2)
   
    ดงงูใหม่ (หมู่ 8) ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
92-2-89
2556 บ้านแก่งทุ่ง
   
    บ้านแก่งทุ่ง (หมู่ 4) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
4,684-3-79
2555 บ้านศรีเจริญ
   
    ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1,019-1-1
2555 ใหม่ชัยเจริญ
   
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2,112-2-94
2555 บ้านเขาน้อย
   
    ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
686-0-38
2553 บ้านหนองหญ้าคมบาง
   
    ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
496-1-28
2551 บ้านเขาฟ้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาฟ้า (หมู่ 13) ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
2,228-2-11
2551 บ้านโป่งดินดำ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    โป่งดินดำ (หมู่ 26) ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
320-0-0
2551 บ้านนาคล้อ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านนาคล้อ (หมู่ ) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
521-0-0
2551 บ้านนาเมือง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านนาเมือง (หมู่ 3) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
451-0-3
2551 นาทุ่งใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านนาทุ่งใหญ่ (หมู่ 1) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
495-2-11
2551 บ้านโนนนาซอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโนนนาซอน (หมู่ 4) ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
257-0-40
2551 บ้านวังดินเหนียว
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    วังดินเหนียว (หมู่ 3) ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
22-0-0
2551 บ้านนาหล่ม
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
8,335-1-16
2551 บ้านเขาน้อย (แปลงที่ 2)
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านเขาน้อย (หมู่ 5) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1,897-2-20
2551 บ้านใหม่ชัยเจริญ
   
    ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2,112-2-94
2551 บ้านหนองตะแบก
   
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,038-1-70
2551 บ้านดินทองพัฒนา
   
    ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
351-1-50
2551 บ้านบ่อโพธิ์
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านบ่อโพธิ์ (หมู่ 1) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
1,901-2-58
2550 ป่าหมู่บ้านบ้านเขาน้ำสุด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาน้ำสุด (หมู่ 6) ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
877-0-60
2550 บ้านเขาปรัง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาปรัง (หมู่ 9) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
728-1-27
2550 บ้านหัวคงคา
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หัวคงคา (หมู่ 10) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
1,402-3-61
2550 บ้านหนองสลุง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองสลุง (หมู่ 13) ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
348-3-62
2550 บ้านซำบอน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซำบอน (หมู่ 6) ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
116-1-53
2550 บ้านหินลาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หินลาด (หมู่ 2) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
4,671-0-75
2550 บ้านท่าขอนเบน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ท่าขอนเบน (หมู่ 8) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
825-1-94
2550 บ้านหนองไผ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองไผ่ (หมู่ 9) ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
3,805-3-65
2550 บ้านหนองยาง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    หนองยาง (หมู่ 8) ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
815-3-80
2549 บ้านบุ่งสีเสียด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บุ่งสีเสียด (หมู่ 2) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
352-3-22
2549 บ้านไผ่ใหญ่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ไผ่ใหญ่ (หมู่ 10) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
143-3-40
2549 บ้านตอเรือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ตอเรือ (หมู่ 13) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
76-0-86
2549 บ้านมุงเหนือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    มุงเหนือ (หมู่ 1) ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
97-0-60
2549 บ้านเขาหนองกบ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เขาหนองกบ (หมู่ 10) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
200-1-65
2549 บ้านดินทอง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดินทอง (หมู่ 3) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
703-1-25
2549 บ้านซำนกเหลือง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซำนกเหลือง (หมู่ 14) ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
40-2-21
2548 บ้านวุ้งไพร
    อื่น ๆ
    วุ้งไพร (หมู่ 8) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
8-0-0
2548 บ้านนาคล้าย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาคล้าย (หมู่ 1) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
473-0-0
2548 บ้านนาจาน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    นาจาน (หมู่ 5) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
347-0-87
2548 บ้านซำเตย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านซำเตย (หมู่ 2) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
922-3-34
2548 ป่าหมู่บ้านบ้านป่าคาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ป่าคาย (หมู่ 2) ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
176-1-42
2548 บ้านเนินสะอาด
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    เนินสะอาด (หมู่ 2) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
513-1-26
2548 บ้านทุ่งน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ทุ่งน้อย (หมู่ 8) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
354-2-72
2548 บ้านน้ำทวน
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    น้ำทวน (หมู่ 6) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
440-2-14
2547 ป่าชุมชนบ้านลาดบัวขาว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ลาดบัวขาว (หมู่ 2) ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบึงทุ่งหงษ์
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บึงไทร (หมู่ 2), ป่า (หมู่ 6), ป่า (หมู่ 8), หนองจอก (หมู่ 1) ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
12-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านมะขามสูง (แปลงที่ 1-2)
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    มะขามสูง (หมู่ 4) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
8-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านหัววังกร่าง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หัววังกร่าง (หมู่ 7) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าพร้าว
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านท่าพร้าว (หมู่ 6) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
17-2-11
2547 ป่าชุมชนบ้านละมุ
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    บ้านละมุ (หมู่ 9) ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
10-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านพิกุลทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    พิกุลทอง (หมู่ 7) ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านสะพาน 4
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    สะพาน 4 (หมู่ 8) ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
3-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเนินขามป้อม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เนินขามป้อม (หมู่ 11) ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
15-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านร้องกอก
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    ร้องกอก (หมู่ 11) ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
45-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่ารวก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ป่ารวก (หมู่ 3) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
14-2-58
2547 ป่าชุมชนบ้านวังชมพู
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    วังชมพู (หมู่ 9) ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
13-1-79
2547 ป่าชุมชนบ้านดอนอภัย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดอนอภัย (หมู่ 10) ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านทุ่งสาน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ทุ่งสาน (หมู่ 15) ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
29-3-35
2547 ป่าชุมชนบ้านหอกลอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หอกลอง (หมู่ 1) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่หอกลอง
    ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
    หอกลอง (หมู่ 6) ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
2-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านท่าสำโรง (แปลงที่ 1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่าสำโรง (หมู่ 7) ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองตก
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองตก (หมู่ 2) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
5-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านเขาน้อย แปลงที่ 1 2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    เขาน้อย (หมู่ 5) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
500-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านฟากบึง (แปลงที่ 1-2)
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ฟากบึง (หมู่ 7) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
7-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าแดง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่าแดง (หมู่ 4) ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1,028-2-35
2547 ป่าชุมชนเขาสมอแคลง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านโรงบ่ม (หมู่ 11) ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1,107-2-40
2547 ป่าชุมชนบ้านใหม่เขาน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านใหม่เขาน้อย (หมู่ 13) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
723-1-60
2547 ป่าชุมชนบ้านเหล่าหญ้า
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านเหล่าหญ้า (หมู่ 6) ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
437-1-41
2547 ป่าชุมชนบ้านหนองเตาอิฐ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านหนองเตาอิฐ (หมู่ 3) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
724-3-26
2547 ป่าชุมชนบ้านโป่งแค
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านโป่งแค (หมู่ 14) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
776-0-90
2547 ป่าชุมชนบ้านป่าคาย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    บ้านป่าคาย (หมู่ 11) ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
768-1-90
2547 ป่าชุมชนเนินมะเกลือ
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
316-2-63
2547 ป่าชุมชนบ้านคลองตาคง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    คลองตาคง (หมู่ 1) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
2-0-0
2547 ป่าชุมชนบ้านกกไม้แดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    กกไม้แดง (หมู่ 9) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
3-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านดงงู
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ดงงู (หมู่ 7) ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
26-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านบอนแดง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บอนแดง (หมู่ 5) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
5-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านหนองอีป๋อง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองอีป๋อง (หมู่ 10) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
7-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านผารังหมี
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ผารังหมี (หมู่ 3) ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
10-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านพัฒนาดงน้อย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    พัฒนาดงน้อย (หมู่ 5) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
31-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองแสลงใหม่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองแสลงใหม่ (หมู่ 8) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
5-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านนาหมัน แปลงที่ 1-2
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    นาหมัน (หมู่ 6) ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
7-2-0
2545 ป่าชุมชนบ้านซำต้อง
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    ซำต้อง (หมู่ 9) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
20-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านรักไทย
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    รักไทย (หมู่ 7) ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
21-0-0
2545 ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนบ้านท่ามะเกลือ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ท่ามะเกลือ (หมู่ 7) ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
7-0-0
2545 ป่าชุมชนบ้านคลองไร่
    ป่าสงวนแห่งชาติ
    คลองไร่ (หมู่ 7) ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
33-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงพิง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บึงพิง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 10) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองตะเคียน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองตะเคียน (หมู่ 9) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านคลองหนองนา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองนา (หมู่ 8) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
6-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านบึงบอน
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บึงบอน แปลงที่ 1-2 (หมู่ 6) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
9-0-0
2544 ป่าชุมชนบ้านหนองหลวง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    หนองหลวง (หมู่ 5) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-2-0
2544 ป่าชุมชนบ้านดงกวาง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    ดงกวาง (หมู่ 3) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
17-1-0
2544 ป่าชุมชนบ้านมณเฑียรทอง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    มณเฑียรทอง แปลงที่ 1-2 (หมู่ 15) ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านวังแร่
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านวังแร่ (หมู่ 3) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
35-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบางบ้า
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านบางบ้า (หมู่ 1) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
6-0-0
2543 ป่าชุมชนวัดรุ่งวิไลวราราม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านวัดแตน (หมู่ 5) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
8-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองอ้อ
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านหนองอ้อ (หมู่ 7) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
5-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแพงพวย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านหนองแพงพวย (หมู่ 8) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
6-0-0
2543 ป่าชุมชนริมคลองแพงพวย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านฟากคลอง (หมู่ 11) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
22-2-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองประดา
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านประดา (หมู่ 8) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
25-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองเสวยซุง
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านเสวยซุง (หมู่ 7) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
50-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านคลองเตยไชยศรี
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านคลองเตย (หมู่ 6) ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
26-0-0
2543 ป่าชุมชนคลองตามุ่ย
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านหล่ายโพธิ์ (หมู่ 7) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านหนองแขม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านหนองแขม (หมู่ 4) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
20-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านบึงขาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านปลักแรต (หมู่ 3) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
8-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านดงโคกขาม
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านดงโคกขาม (หมู่ 2) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
30-0-0
2543 ป่าชุมชนบ้านปลักแรต
    อื่น ๆ
    บ้านปลักแรต (หมู่ 1) ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
12-0-0
2543 ป่าชุมชนบึงหนองตาอินทร์
    ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
    บ้านหนองพยอม (หมู่ 4) ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
10-0-0
 
รวม
110,755-1-10
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :