หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
เรื่องร้องเรียน
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
เบอร์โทรติดต่อ  
สำนักด่านป่าไม้
ผู้บริหารสถานที่ตั้งโทรศัพท์/โทรสาร
นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ
ผอ.สำนักด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5678 และ 02-5794853
โทรสาร. 02-5794853
ส่วนอำนวยการ
นายสราวุธ ไชยยงยศ
ผอ.ส่วนอำนวยการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5679,5678 และ 092-4155195
โทรสาร. 02-5794853
ส่วนอนุญาตและบริการ
นายสุพล วิมโลพาส
ผอ.ส่วนอนุญาตและบริการ
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5679,5678 และ 089-8765604
โทรสาร. 02-5794853
ส่วนด่านป่าไม้
นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม
ผอ.ส่วนด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5679,5678 และ 081-4956101
โทรสาร. 02-5794853
ส่วนสารสนเทศด่านป่าไม้
นายประทีป ลิสกุลรักษ์
ผอ.ส่วนสารสนเทศด่านป่าไม้
ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส 02-5614292-3 #5679,5678 และ 081-6452969
โทรสาร. 02-5794853
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณณัฐพร นาเกลือ 26/10/2559 11:13:21
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :