หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

เรื่องร้องเรียน


สรุปรายเดือน
สรุปตามช่องทางร้องเรียน
สรุปตามหน่วยงานรับผิดชอบ
สรุปตามจังหวัด
สรุปตามประเภทเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
วันที่รับเรื่องร้องเรียน : ถึง
ช่องทางการร้องเรียน :
หน่วยงานรับผิดชอบ :
ประเภทเรื่องร้องเรียน :
จังหวัด :
จำนวน 26 รายการ
No.เรื่องร้องเรียนสถานะ
1 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

ขอคัดสำเนาแผนที่เขตป่าชุมชน (บริเวณวัดภูปอพรหมนิมิต) บ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
2 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 7 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

นายวิชรัตน์ มังคะตา ขอความอนุเคราะห์เช่าพื้นที่ป่าดงซำ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
3 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 5 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

นางบุญหลาย และ นายพิฑูลย์ สุนา ราษฎรจังหวัดเลย ได้มีหนังสือเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน บ้านลายเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
4 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 7 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

ราษฎรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลงิม ตำบลออย ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง และตำบลฝายกวาง ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการตัดโค่นยางพาราในพื้นที่ป่า

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
5 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 5 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : อื่นๆ (เช่น ขอคำปรึกษา เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
รายละเอียด :

สอบถามถึงการรับรองที่ดินขอทุนสงเคราะห์สวนยาง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
6 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุก ครอบครองที่ดิน
รายละเอียด :

ได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มคนใต้มีอิทธิพลกลุ่มใหญ่มาบุกรุกทำสวนยางพาราหลายร้อยไร่และได้บุกรุกที่ดินของผู้ร้อง ซึ่งทำกินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 บริเวณบ้านหนองสิม ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และบุคคลกลุ่มนี้ยังได้ทำรั้วในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำสวนยางพารา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
7 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 22 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุก ครอบครองที่ดิน
รายละเอียด :

ขอให้หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546 ข้อ 41 รวมทั้งขอความคุ้มครองกลุ่มมวลชนไร้ที่ดินทำกินที่ได้เข้ามาอยู่อาศัยและครอบครองที่ดิน ในท้องที่หมู่ที่ 4,5,7 และ 8 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
8 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 2 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุก ครอบครองที่ดิน
รายละเอียด :

ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตนเองบุกรุกที่ดินของทางราชการ ทั้งที่พื้นที่ของราษฎรในพื้นที่อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
9 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 6 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
รายละเอียด :

นายคำปอง พิพวนนอก ขอให้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขอให้พิจารณาร้องเรียนของนายสมนึก ปัดชา (ผู้ร้องรายใหม่) กับพวก ราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้จัดสรรที่ดิน ทำกินให้แก่ราษฎร โดยรวมเป็นเรื่องเดียวกันกันกับของตนเอง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
10 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุกพื้นที่ป่าไม้
รายละเอียด :

ร้องเรียนการบุกรุกป่า บ้านปางเจริญ-หัวฝายเหนือ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จังหวัดกำพงเพชร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
11 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 30 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุกพื้นที่ป่าไม้
รายละเอียด :

บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี จำกัด ทำการลักลอบระเบิดหิน ขุดตักดิน และหินลูกรัง รุกล้ำเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำโดมใหญ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
12 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 27 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุกพื้นที่ป่าไม้
รายละเอียด :

นายทุนบุกรุกป่าสงวนพร้อมมีผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าป่าไม้สวนป่าละเอาะปลัดป้องกัน อำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ แสวงหาผลประโยชน์

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
13 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 26 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : ร้องเรียนด้วยตนเอง
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุกพื้นที่ป่าไม้
รายละเอียด :

มีชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนของหมู่บ้านหัวควน หมู่ที่ 6 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ออกเอกสารสิทธิที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
14 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 16 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : บุกรุกพื้นที่ป่าไม้
รายละเอียด :

บุกรุกป่าสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์ตนเอง บริเวณบ้านปางเจริญ-หัวฝายเหนือ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง กำพงเพชร

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
15 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 16 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ลักลอบตัดไม้เพื่อครอบครองที่ดิน
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้บนเนินเขาหลังภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
16 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 20 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ
รายละเอียด :

ให้เร่งรัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับที่ดินทำกินของชาวบ้าน บริเวณบ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
17 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 2 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ
รายละเอียด :

ชาวบ้านซับสมบูรณ ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยที่ดินป่าสงวนห่งชาติ (ป่านายางกลัก)

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักแผนงานและสารสนเทศ
18 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 28 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2541 ในท้องที่ หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา จำนวน 4 ประเด็น

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
19 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 14 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมกรณีครอบครองที่ดินบริเวณเขาพนมศาสตร์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
20 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 13 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ
รายละเอียด :

ขอความเป็นธรรมในที่ดินทำกินถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมดำเนินคดีฐานบุกรุกแผ้วถางแนวเขตเพื่อออกโฉนดที่ดินเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขี้เหล็ก บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลอุ่มม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
21 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 2 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : เว็บไซต์กรมป่าไม้
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ปัญหาแนวเขตป่าไม้
รายละเอียด :

ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน สทก. ที่ได้รับอนุญาต สทก. ฉบับที่ 537 เลขที่ดิน 136 แผ่นที่ 172 ระวางหมายเลข 5122-4 อ.สะเดา ป่าควนนายเส้น จ.สงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
22 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 8 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : ทางโทรศัพท์
ประเภทเรื่องร้องเรียน : ลักลอบแปรรูปไม้
รายละเอียด :

ลักลอบตัดไม้และแปรรูป ไม้สัก ไม้มะค่า ไม่ชิงชัน ไม้พะยูงและต้นไม้ขนาดใหญ่ บริเณด้านหลังของสถานีวนวัฒนวิจัยงาวและสำนักงานสวนป่าห้วยทาก จังหวัดลำปาง

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
23 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 16 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : การขออนุญาต
รายละเอียด :

นายกสมาคมผู้ผลิตภาคใต้ ได้มีหนังสือ เพื่อขอเช่าพื้นที่ราชพัสดุและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งหมดอายุการอนุญาตการทำสวนปาล์มน้ำมันของเอกชน เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ราษฎรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปอาศัยทำกิน

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
24 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 21 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : การขออนุญาต
รายละเอียด :

ประธานชมรมทหารพรานกองทัพบก ได้มีหนังสือถึง คสช. เพื่อขอเข้าใช้ประโยชน์ทำกินและอยู่อาศัย หรือขอเช่าที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึกและตำบลเขาเขน ตำบลเขาต่อ ตำบลคีรีวง ตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักการอนุญาต
25 วันที่รับเรื่องร้องเรียน : 6 ตุลาคม 2558
ช่องทางการร้องเรียน : e-petition
ประเภทเรื่องร้องเรียน : สิทธิการถือครองที่ดิน
รายละเอียด :

นายธัญญะ เลิศศิริ มีหนังสือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทำกิน เนื่องจากผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ประเภทโฉนด น.ส. 4 จ เลขที่ 5695 เล่มที่ 47 หน้า 95 ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ทับซ้อนเข้าไปในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย ทำให้ไม่สามารถแบ่งโฉนดที่ดินตามต้องการ

หน่วยงานรับผิดชอบ :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
12
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณธนวรรธน์ พงษ์เกิด 20/3/2561 13:55:45
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :