หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2554  

 

รายการ พ.ศ. 2554
  ค่าภาคหลวงไม้สัก 363,766
  ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 165,735
  ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 6,960
  ค่าขายไม้ 758,670
  ค่าขายของกลาง 325,057
  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1,229,620
  ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 36,053,786
  ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 824,946
  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 11,011,286
  ค่าปรับอื่น 1,501,850
  รายได้เบ็ดเตล็ด 759,753
รวม            53,001,429

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :