หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
จำนวนพนักงานราชการกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2548-2559  

 

 

ปี พ.ศ. จำนวนพนักงานราชการ (คน)
2548 1,736
2549 4,157
2550 7,043
2551 6,806
2552 6,987
2553 6,901
2554 6,987
2555 6,275
2556 6,393
2557 6,395
2558 6,275
2559 6,403

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณจิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ 14/9/2560 16:21:11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :