หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2555  

 

  

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 500 38 88 25 70 267 12
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 30 - 15 9 5 1 -
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 3,592 1,020 1,240 540 356 378 58
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 601 10 69 200 283 34 5
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 3 - 3 - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 2,665 612 805 355 446 402 45
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 3,914 913 986 1,155 547 267 46
               
รวมทั้งหมด (ราย) 11,305 2,593 3,206 2,284 1,707 1,349 116

 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 27/5/2557 16:47:47
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :