หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

 

ที่ สถานภาพ เนื้อที่ (ไร่) หมายเหตุ
1 ป่าสงวนแห่งชาติ  143,925,404.30  พื้นที่ตามท้ายกฎกระทรวง 1,221 ป่า
2 อุทยานแห่งชาติ  39,476,846.19  อุทยานแห่งชาติ 131 อุทยาน (12 ธ.ค. 2560) ข้อมูลจาก พรฎ.ประกาศอุทยานฯ จนปัจจุบัน
3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  23,058,963.50  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 เขต (31 ส.ค. 2560) ข้อมูลจาก พรฎ. ประกาศเขตรักษาฯ จนปัจจุบัน
4 พื้นที่ อช./ขสป. ซ้อนทับกับป่าสงวนแห่งชาติ  48,896,233.40  คำนวณด้วยวิธีการทาง GIS เฉพาะที่ซ้อนทับกับป่าสงวนแห่งชาติ
5 มอบ ส.ป.ก.  30,361,774.90  จากเอกสารการส่งมอบและกันคืน (ส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ สจด. ธ.ค.58)
6 ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  64,667,395.99  
7 พื้นที่ป่าไม้ถาวร (นอกเขตป่าสงวนฯ)  10,517,402.04  กรมพัฒนาที่ดิน
8 รวมพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  75,184,798.03  

 

หมายเหตุ    

       พื้นที่ในลำดับที่ 6 เท่ากับพื้นที่ในลำดับที่ 1-4-5

       พื้นที่ในลำดับที่ 8 เท่ากับพื้่นที่ในลำดับที่ 6+7

 *ที่มา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  

         ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :