หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  

 

ที่ สถานภาพ เนื้อที่ (ไร่) หมายเหตุ
1 ป่าสงวนแห่งชาติ  143,925,404.30  พื้นที่ตามท้ายกฎกระทรวง 1,221 ป่า
2 อุทยานแห่งชาติ  38,858,917.19  อุทยานแห่งชาติ 127 อุทยาน(13 มิ.ย. 2555) ข้อมูลจาก พรฎ.ประกาศอุทยานฯ จนปัจจุบัน
3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  22,846,162.50  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 58 เขต (23 พ.ย. 2552) ข้อมูลจาก พรฎ. ประกาศเขตรักษาฯ จนปัจจุบัน
4 พื้นที่ อช./ขสป. ซ้อนทับกับป่าสงวนแห่งชาติ  48,074,044.00  คำนวณด้วยวิธีการทาง GIS เฉพาะที่ซ้อนทับกับป่าสงวนแห่งชาติ
5 มอบ ส.ป.ก.  32,594,972.14  จากเอกสารการส่งมอบและกันคืน
6 ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  63,256,388.16  
7 พื้นที่ป่าไม้ถาวร (นอกเขตป่าสงวนฯ)  10,517,402.04  กรมพัฒนาที่ดิน
8 รวมพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  *73,773,790.20  

 

หมายเหตุ    

       พื้นที่ในลำดับที่ 6 เท่ากับพื้นที่ในลำดับที่ 1-4-5

       พื้นที่ในลำดับที่ 8 เท่ากับพื้่นที่ในลำดับที่ 6+7

 

*ที่มา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 14/1/2558 14:38:41
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :