หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 523 14 94 32 91 264 28
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 27 - 16 10 1 - -
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 3,614 1,020 1,156 528 450 311 149
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 617 6 60 170 321 55 5
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 3 - 3 - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 2,729 601 791 342 509 386 100
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 4,163 945 961 1,210 693 258 96
               
รวมทั้งหมด (ราย) 11,676 2,586 3,081 2,292 2,065 1,274 378

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 27/5/2557 16:36:44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :