หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 

 

รายการ จำนวน จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
โรงงาน
ทั้งหมด กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 753 13 170 35 130 334 71
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 16 - 9 5 2 - -
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 5,022 994 1,715 811 706 484 312
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 982 6 103 282 505 65 31
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 3 - 3 - - - -
โรงค้าไม้แปรรูป 3,898 562 1,118 609 858 561 190
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ 5,872 912 1,517 1,732 1,091 394 226
รวมทั้งหมด (ราย) 16,546 2,487 4,635 3,474 3,292 1,838 820

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 27/4/2558 17:07:44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :