หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2557  

 

 

รายการ รายได้ที่จัดเก็บ
  ค่าภาคหลวงไม้สัก 256,876
  ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 164,709
  ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 81,942
  ค่าขายไม้ 1,540,368
  ค่าขายของกลาง 337,800
  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1,908,730
  ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 39,330,358
  ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 51,934,408
  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 9,530,582
  ค่าปรับอื่น 1,664,188
  รายได้เบ็ดเตล็ด 18,770
รวม            106,768,731

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 20/8/2558 14:08:24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :