หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2558  

 

 

รายการ รายได้ที่จัดเก็บ
  ค่าภาคหลวงไม้สัก 129,624
  ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 184,118
  ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 16,800
  ค่าขายไม้ 1,580,741
  ค่าขายของกลาง 259,560
  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 783,535
  ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 46,800,607
  ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 1,450,739
  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 2,834,256
  ค่าปรับอื่น 2,105,085
  รายได้เบ็ดเตล็ด 58,470
รวม            56,203,536

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 4/3/2559 11:34:36
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :