หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 

 

 

รายการ


จำนวน

โรงงาน

ทั้งหมด

จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค

กทม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  703 13  132  37  103  74 344 
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  24  7 13   2  -
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม  3,956  834  1,375  526  479 331   411
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม  645  6 36   221  317 15  50 
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ  4  -  4  -
โรงค้าไม้แปรรูป  3,224  589  876 368  601  216   574
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์  4,739  854 1,174  1,335  741  269  366 

รวมทั้งหมด (ราย)

 13,295

 2,296

3,604 

2,500 

2,243 

907 

1,745 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณจิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ 26/7/2559 14:52:23
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :