หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

 

 

รายการ


จำนวน

โรงงาน

ทั้งหมด

จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค

กทม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  795 21  133  24  130  46 441 
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  20  11  2  -
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม  3,669  867  1,273  330  565 226   408
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม  562  6  60   164  279 47 
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ  -  -  -  -
โรงค้าไม้แปรรูป  2,963  545  904 270  624  142  478
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์  4,158  801 1,177  812  852  191  325 

รวมทั้งหมด (ราย)

 12,167

 2,240

3,558 

1,605 

2,452 

613 

1,699 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณสพินนา อ่อนเพ็ง 3/3/2560 12:35:24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :