หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

 

รายการ


จำนวน

โรงงาน

ทั้งหมด

จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค

กทม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  780 26  119  24  153  20 441 
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  6  -  1 -  -
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม  2,845  852  936  216  398 67  377
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม  435  4  53   119  211 47 
โรงค้าไม้แปรรูป  2,350  496  671 177  541  59  407
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์  3,232  800 890  570  622  74  276 

รวมทั้งหมด (ราย)

 9,648

 2,178

2,669 

1,111 

1,926

221 

1,548

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณจิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ 25/6/2561 10:07:41
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :