หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

 

รายการ


จำนวน

โรงงาน

ทั้งหมด

จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค

กทม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 758 23 145 42 115 54 379 
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 14 0 5 8 1 0 0
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 3,112 807 1,212 347 363 137 246
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 470 6 37 171 214 3 39
โรงค้าไม้แปรรูป  2,421 456 754 303 451 138 319
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ 3,573 753 1,068 832 570 127 223 

รวมทั้งหมด (ราย)

10,348

2,045 3,221 1,703 1,714 459 1,206

 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณจิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ 14/8/2562 13:11:15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :