หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2553  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 828 43 200 72 101 344 68
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 26 - 18 2 3 1 2
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 5,492 1,109 2,097 653 708 478 447
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 981 8 113 264 468 76 52
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 3 1 2 - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 4,510 636 1,392 575 1,095 516 296
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 5,884 990 1,567 1,416 1,182 349 380
               
รวมทั้งหมด (ราย) 17,724 2,787 5,389 2,982 3,557 1,764 1,245

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 24/4/2555 14:41:19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :