หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2552  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 885 43 119 43 101 480 99
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 15 - 4 8 3 0 0
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 2,844 1,189 840 300 271 197 47
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 197 8 47 49 80 12 1
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 3 1 2 - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 1,880 670 472 212 317 176 33
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 2,465 1,010 444 509 364 104 34
               
รวมทั้งหมด (ราย) 8,289 2,921 1,928 1,121 1,136 969 214

แก้ไขข้อมูลล่าสุด :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :