หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2550  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 384 45 164 59 67 33 16
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 50 0 19 53 3 0 5
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 6,259 1,975 2,473 623 537 296 355
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 843 29 306 206 238 27 37
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 4 1 3 0 0 0 0
               
โรงค้าไม้แปรรูป 4,472 1,113 1,581 469 749 288 272
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 6,063 1,716 1,866 1,082 954 188 257
               
รวมทั้งหมด (ราย) 18,075 4,879 6,412 2,492 2,548 832 942

แก้ไขข้อมูลล่าสุด :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :