หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2549  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 971 90 244 104 81 321 131
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 71 19 11 24 6 2 9
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 7,270 2,995 2,229 594 510 485 457
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 944 35 312 191 307 59 40
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 1 1 - - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 5,239 1,425 1,547 638 843 447 339
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 6,890 2,362 1,841 1,200 945 247 295
               
รวมทั้งหมด (ราย) 21,386 6,927 6,184 2,751 2,692 1,561 1,271

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :