หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2548  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 217 48 92 33 25 17 2
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 25 - 7 14 2 - 2
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 5,123 2,494 1,403 295 544 273 114
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 195 35 20 28 100 9 3
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ - - - - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 3,049 1,110 855 226 613 157 88
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 3,837 1,939 726 401 585 103 83
               
รวมทั้งหมด (ราย) 12,446 5,626 3,103 997 1,869 559 292

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :