หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2561  

 

หน่วย : ไร่   Unit : Rai

ปี
พ.ศ.
 
ภาคเหนือ
North
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
North - East
 
ภาคตะวันออก
East
 
ภาคกลาง
Central
 
ภาคใต้
South
 
รวม
Whole Kingdom
Year
 
ไร่
Rai
%
 
ไร่
Rai
%
 
ไร่
Rai
%
 
ไร่
Rai
%
 
ไร่
Rai
%
 
ไร่
Rai
%
2516
70,996,875 
 
66.96
 
 31,669,375
 
30.01
 
 9,397,500
 
41.19
 
 14,981,250
 
35.56
 
 11,521,875
 
26.07
 
 138,566,875
 
43.21
 
 
1973
 
 
2519
 
 63,954,375
 
60.32
 
 25,933,750
 
24.57
 
 7,894,375
 
34.60
 
 13,641,250
 
32.38
 
12,586,875 
 
28.48
 
124,010,625 
 
38.67
 
 
1976
 
 
2521
 
 59,335,625
 
55.96
 
19,513,125 
 
18.49
 
6,898,125 
 
30.24
 
12,766,250
 
30.31
 
11,001,875 
 
24.89
 
 109,515,000
 
34.15
 
 
1978
 
 
2525
 
54,847,500 
 
51.73
 
16,178,750 
 
15.33
 
5,000,000 
 
21.92
 
11,572,500
 
27.47
 
 10,276,250
 
23.25
 
97,875,000 
 
30.52
 
 
1982
 
 
2528
 
52,578,750 
 
49.59
 
15,987,500 
 
15.15
 
4,993,750 
 
21.89
 
 11,053,125
 
26.24
 
 9,678,125
 
21.90
 
94,291,250 
 
29.40
 
 
1985
 
 
2531
 
50,251,250 
 
47.39
 
14,808,125 
 
14.03
 
4,896,250 
 
21.46
 
 10,777,500
 
25.59
 
 9,143,750
 
20.69
 
89,876,875 
 
28.03
 
 
1988
 
 
2532
 
50,138,750 
 
47.29
 
 14,741,250
 
13.97
 
4,866,250 
 
21.33
 
 10,764,375
 
25.55
 
 9,125,000
 
20.65
 
89,635,625 
 
27.95
 
 
1989
 
 
2534
 
48,214,375 
 
45.47
 
 13,624,375
 
12.91
 
 4,806,875
 
21.07
 
10,385,000 
 
24.65
 
8,405,625 
 
19.02
 
 85,436,250
 
26.64
 
 
1991
 
 
2536
 
 47,019,375
 
44.35
 
 13,420,625
 
12.72
 
4,771,250 
 
20.29
 
10,255,000 
 
24.34
 
8,005,000 
 
18.11
 
 83,471,250
 
26.03
 
 
1993
 
 
2538
 
 46,178,750
 
43.55
 
 13,290,625
 
12.59
 
 4,744,375
 
20.80
 
10,180,000 
 
24.17
 
7,784,375 
 
17.61
 
82,178,125 
 
25.62
 
 
1995
 
 
2541
 
 45,660,625
 
43.06
 
 13,115,000
 
12.43
 
4,691,875 
 
20.57
 
10,030,625 
 
23.81
 
 7,578,125
 
17.15
 
 81,076,250
 
25.28
 
 
1998
 
 
2543
 
 60,168,927
 
56.75
 
 16,579,338
 
15.71
 
 5,273,927
 
23.12
 
 13,413,654
 
31.84
 
 10,883,394
 
24.62
 
 106,319,239
 
33.15
 
 
2000
 
 
2547
 
57,542,765 
 
54.27
 
 17,559,806
 
16.64
 
 5,150,204
 
22.57
 
13,277,026 
 
31.52
 
11,214,559 
 
25.37
 
 104,744,360
 
32.66
 
 
2004
 
 
2548
 
 55,863,119
 
47.31
 
 15,834,125
 
15.00
 
 4,959,888
 
21.74
 
 12,924,113
 
30.68
 
11,044,569 
 
24.99
 
 100,625,813
 
31.38
 
 
2005
 
 
2549
 
55,230,069 
 
52.09
 
 15,343,675
 
14.54
 
 4,927,263
 
21.60
 
 12,846,919
 
30.50
 
10,809,944 
 
24.46
 
 99,157,869
 
30.92
 
 
2006
 
 
2551
 
 59,421,715
 
56.04
 
 17,222,214
 
16.32
 
 5,020,875
 
21.01
 
 13,892,232
 
29.81
 
11,683,996 
 
27.03
 
 107,241,031
 
33.44
 
 
2008
 
2556
56,283,600
52.36
15,813,931
15.09
5,139,025
22.45
13,832,638
32.79
11,050,350
23.95
102,119,538
31.57
2013
 2557
56,537,481
52.60
 15,748,931
15.02
5,076,313 
 22.18
 13,863,194
 32.86
11,059,475 
23.97
 102,285,400
31.62
2014
2558
56,496,886
52.56
15,660,166
14.94
5,091,779
22.25
13,918,145
33.02
11,074,005
23.99
102,240,982
31.60
2015
2559
56,433,987 
52.50 
 15,647,823
14.93 
 5,107,774
22.32 
13,908,388 
32.98
11,076,833
24.00
102,174,805 31.58
2016
2560
56,379,409
52.45
15,655,554
14.94
5,113,613
22.34
13,919,431
33.01
11,088,343
24.02
102,156,351
31.58
2017
2561
56,480,932
52.55
 15,750,099
15.03  5,126,835  22.40  13,923,207  33.02  11,207,229  24.28  102,488,302  31.68  2018 
รวม
พื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่ภาคกลาง
พื้นที่ภาคใต้
พื้นที่ประเทศ
Total
107,489,799 
104,823,709
22,889,386
42,170,903
46,154,901
323,528,700


ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :