หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย แยกรายภาค ปี พ.ศ. 2516 - 2560  
เนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2560
เนื้อที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2560
เนื้อที่ป่าไม้ภาคกลางของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2560
เนื้อที่ป่าไม้ภาคเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2560
เนื้อที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2516 - 2560
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณจิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์ 3/8/2561 10:51:52
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :