หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

หน่วยงาน


โครงการปรับปรุงป่า (22)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (27)
ด่านป่าไม้ (19)
แปลงไม้เล็ก (2)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยป่าไม้ (2)
ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัด (75)
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (16)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ (4)
ศูนย์วนวัฒนวิจัย (2)
ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้ (5)
ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ (1)
ศูนย์วิจัยวัสดุทดแทนไม้ (4)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน (2)
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า (3)
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า (2)
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน (11)
สถานีเพาะชำกล้าไม้ (89)
สถานีวนวัฒนวิจัย (39)
สวนป่า (13)
สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติ (36)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (22)
หน่วยงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ (131)
หน่วยป้องกันรักษาป่า (392)
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (322)
หน่วยฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า (3)
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (3)

ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงาน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :