หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

หน่วยงาน


โครงการปรับปรุงป่า (21)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (26)
ด่านป่าไม้ (17)
ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัด (75)
ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (16)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 4 ภาค (3)
ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า (3)
ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน (11)
สถานีเพาะชำกล้าไม้ (89)
สถานีวนวัฒนวิจัย (27)
สวนป่า (13)
ส่วนวนวัฒนวิจัย (14)
ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ (10)
สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติ (12)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (23)
หน่วยงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ (129)
หน่วยป้องกันรักษาป่า (394)
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ (323)
หน่วยฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า (3)
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (3)

ตำแหน่งที่ตั้งหน่วยงาน  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล
สำนักจัดการฯ :
จังหวัด :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :