หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
เรื่องร้องเรียน
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
หน่วยปฏิบัติงานภาคสนามของกรมป่าไม้  
หน่วยงานจำนวน
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 82
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้24
  ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัด58
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 503
  หน่วยป้องกันรักษาป่า440
  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า63
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 70
  ศูนย์วนวัฒนวิจัย3
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยป่าไม้3
  ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้1
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้6
  ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้1
  ศูนย์วิจัยวัสดุทดแทนไม้ 4
  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า3
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้5
  สถานีวนวัฒนวิจัย44
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 203
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ203
สำนักจัดการป่าชุมชน 14
  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน12
  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน2
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 107
  ศูนย์เพาะชำกล้าไม้14
  สถานีเพาะชำกล้าไม้93
สำนักด่านป่าไม้ 44
  ด่านป่าไม้44
สำนักป่าสงวนแห่งชาติ 168
  สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติ168
สำนักบริหารกลาง -
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณศักดิ์ชัย ทองศรีสังข์ 18/3/2559 17:11:08
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :