หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ลงทะเบียนป่าชุมชนออนไลน์
หน่วยปฏิบัติงานภาคสนามของกรมป่าไม้  
หน่วยงานจำนวน
หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 85
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้23
  ศูนย์ป่าไม้ประจำจังหวัด62
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 664
  หน่วยป้องกันรักษาป่า398
  ด่านป่าไม้28
  หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า62
  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้176
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 73
  ศูนย์วนวัฒนวิจัย3
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีวิจัยป่าไม้3
  ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้1
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้6
  ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้1
  ศูนย์วิจัยวัสดุทดแทนไม้ 4
  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้5
  แปลงไม้เล็ก3
  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า3
  สถานีวนวัฒนวิจัย44
สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 292
  หน่วยงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ89
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ203
สำนักจัดการป่าชุมชน 14
  ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชน12
  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน2
สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 384
  ศูนย์เพาะชำกล้าไม้16
  สถานีเพาะชำกล้าไม้91
  สวนป่า22
  หน่วยจัดการต้นน้ำ8
  โครงการปรับปรุงป่า40
  หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ207
สำนักด่านป่าไม้ -
สำนักป่าสงวนแห่งชาติ 158
  สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติ158
สำนักบริหารกลาง 1
  ศูนย์ฝึกอบรม1
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : คุณพิเชษฐ์ ต่วนเครือ 25/1/2561 11:43:33
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :