หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณปรีชา กิจรัตนกาญจน์
ที่ปลูก : วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณดำรงชัย เรืองรินทร์
ที่ปลูก : ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณประมวล กิจนาค
ที่ปลูก : วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี กองบริการ ศูนย์สงครามพิเศษ
ที่ปลูก : สนามกระโดดร่มท่าเดื่อ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี นายประสงค์ แตงสี
ที่ปลูก : ศูนย์กสิกรรมห้วยกระแทก หมู่ 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี นายสมัย หมวดกลาง
ที่ปลูก : สนามยิงปืนเขาจีนแล ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณสมนึก ใจอ่อน
ที่ปลูก : ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :