หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 35 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณบุญเลิศ งอกโพธิ์
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์เขาสามยอด ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณเศกศักดิ์ เจริญสม
ที่ปลูก : วัดมณีขวัญชัย ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ โกมล ผลเต็ม
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ ศิริศักดิ์ บุญรักษา
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ สุภาพร วรรณวงศ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)530
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณธนิต รัตนะ
ที่ปลูก : ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ เริงศักดิ์ บุตรดี
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณสายหยุด สูงเจริญ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,700
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ วิวัฒน์ จำรัสศรี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)510
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณโกศล บุญสะกันต์
ที่ปลูก : โรงเรียนวัดสองคอนกลาง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณถวิล คำทะรัตน์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ ณพชร เสวกพันธ์
ที่ปลูก : วัดซอย๖ ขวา หมู่ 8 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณมลฤดี ฤทัยธรรม
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณคนา วรรธนเศรณี
ที่ปลูก : ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณสดชื่น แสงทองล้วน
ที่ปลูก : ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณเสาวภา ทองคำ
ที่ปลูก : ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณดวงใจ สุขสมบูรณ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี จ.ส.อ.สมพงษ์ ประเคน
ที่ปลูก : กองพันทหารม้าที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์870
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณรัชนี ค่ายสงคราม
ที่ปลูก : โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ร.ท.กฤษฎา คำสิงห์
ที่ปลูก : กองพันทหารม้าที่ 17 รักษาพระองค์ ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ร.อ.ไพโรจน์ สุพัฒน์
ที่ปลูก : กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ หมู่ 1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณฉันท์ชนก แก่นจันทร์
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี จ.ส.อ.บดีรักษ์ มั่นคง
ที่ปลูก : กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ ทหารบก หมู่ 7 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ องอาจ อุดมศิริ
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ กฤษณ์ สารทะวงษ์
ที่ปลูก : บริษัท เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด หมู่ 1 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณสวัสดิ์ คงทอง
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณนิยม ธรณีศศราติพงศ์
ที่ปลูก : เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณธนัชพงศ์ โยธินอุดมวัชร์
ที่ปลูก : ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี นายเริงศักดิ์ บุตรดี
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) นางมนพร น้อยเทพ
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ป่า นะฤาชา หมู่ 6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์8,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) นางชุติมา โชคมาเสริมกุล
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) นายอนุชา หงษ์ทอง
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู หมู่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก วัดปากคลอง
ที่ปลูก : วัดปากคลอง ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก บ้านหนองผักหนอก หมู่ 7 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560 คุณเนวิน สุรวิทย์
ที่ปลูก : โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :