หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 42 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พรชวณัฐ ตามประดิษฐ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)730
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ คำตัน แก้วประมูล
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ ปุ่น แก้วประมูล
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ นุชนำฏ คงสมบูรณ์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี อัมพรพรรณ เอี่ยมชิ้ว บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จก.
ที่ปลูก : บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จก. หมู่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณอัมพรพรรณ เอี่ยมชิ้ว (บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จก.)
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ กฤติน พรมประกอบ (บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จก.)
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ธนวัฒน์ พะนอ
ที่ปลูก : 105 หมู่ 6 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ สิทธิชัย ชะออน
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)640
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี สายหยุด สูงเจริญ บริษัท นิยมชัย๑๙๙๔ จำกัด
ที่ปลูก : บริษัท นิยมชัย๑๙๙๔ จำกัด หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ ศิริชัย ผดุงพันธ์ ( บริษัท น่ำเฮงศิลำ จำกัด)
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณเพชรรัฐชต์ ปุสสเด็จ (บริษัท ศิลำเลิศจิต จำกัด)
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ชุติมา โกธรรม
ที่ปลูก : วัดนิคมวาสี หมู่ 10 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ จตุพร โพธิ์ทอง ( เทศบำลตำบลหนองบัว)
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ ประยงค์ จันทร์ฉำย (วัดมะขำมเรียง)
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ พิชิต บุญพร้อม ( อบต.บ้ำนยำง)
ที่ปลูก : วัดเพชร หมู่ 10 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ มลฤดี ฤทัยธรรม (เทศบำลตำบลบ้ำนยำง)
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี จ.ส.อ.เอนก กิตติธรรม
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ สรกฤตย์ คำภำผง (บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด)
ที่ปลูก : วัดท่ำเยี่ยม หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ร.ต.อ.จำนงค์ สิทธิโน
ที่ปลูก : 9/5 หมู่ 4 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ ธวัชชัย แดงพรำม
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ เซี่ยมเจ็ง แป้นรักษำ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี เซี่ยมเจ็ง แป้นรักษำ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พ.ต.ไพโรจน์ สุพัฒน์ กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พ.ต.ไพโรจน์ สุพัฒน์ กรมทหารม้าที่๔ รักษาพระองค์
ที่ปลูก : กรมทหารม้าที่๔ รักษาพระองค์ หมู่ 1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พ.ต.บรรเจิด เดชศักดา กรมทหำรม้ำที่๕ รักษาพระองค์
ที่ปลูก : กรมทหำรม้ำที่๕ รักษาพระองค์ หมู่ 4 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
-
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ด.ต.ชำติชำย รุ่งธรรม (ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค๑)
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์570
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ นุจรินทร์ พุกแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ สมชำย คำตัน (โรงพยำบำลวิหำรแดง)
ที่ปลูก : โรงพยำบำลวิหำรแดง หมู่ 3 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ชาภัส พงษ์เสริม
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ ชำภัส พงษ์เสริม
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พรพิมล วงษ์ฟอง พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ที่ปลูก : พลัดแอกอุตสาหกรรมเหมืองแร่ หมู่ 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี นันท์นภัส โชติพัฒน์ชยำกูล
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,400
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี พระครูสุธีวรำนุสิฐ์ (สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุณี)
ที่ปลูก : สำนักปฏิบัติธรรมสังเวียนจันทนำรำม ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี สุจิตรา ปราชนีย์ โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท
ที่ปลูก : โรงแรมศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท หมู่ 1 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี ณรงค์เวทย์ สงวนพรรค อบต.กุ่มหัก
ที่ปลูก : ในเขตพื้นที่อบต.กุ่มหัก หมู่ 9 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ เทพนรินทร์ สำรพล (เทศบำลตำบลหนองหมู)
ที่ปลูก : ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,620
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี เทพนรินทร์ สำรพล เทศบำลตำบลหนองหมู
ที่ปลูก : นเขตเทศบำลตำบลหนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี อดิศร ใช้ศรีทอง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี คุณ สิริกำนต์ วัฒนศัพท์
ที่ปลูก : เจ้ำพระยำฟำร์ม หมู่ 3 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) แม่ชี มนพร น้อยเทพ
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561 ประทีป แย้มเกตุ แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
ที่ปลูก : หมู่บ้านโป่งคา หมู่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :