หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 37 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นางยุพเรศ ตั้งทรงเจริญ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง พระศรันภัทร สะพล
ที่ปลูก : วัดหนองบอน หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์750
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายสำราญ จันทร์ศิริ
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)670
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นางสาวอารีรัตน์ โกมาลภัตร
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์110
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยสรำวุฒิ เบญญำพันธุ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายสราวุฒิ เบญญาพันธุ์
ที่ปลูก : บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จากัด ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายธนิสร ศิริโวหาร
ที่ปลูก : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง หมู่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายปราโมทย์ เจริญประโยชน์
ที่ปลูก : วัดละหารไร่ หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายเศรษฐชัย อาภาขจร
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายจาตุรงค์ สุวรรณโชตื
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายกวี นามวงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์140
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายพลากร หนูตะกั่ว
ที่ปลูก : บริษัท โคเบลโก้แอนด์แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จากัด หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยปรำโมทย์ เจริญประโยชน์
ที่ปลูก : ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)540
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำงวรรณศร เรืองฤทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายอาทิตย์ สาครพานิช
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยชัยกร แว่วเสียง
ที่ปลูก : ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายธีระศักดิ์ อินทนู
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นางสาวลลิตา แจ่มใส
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายธนูศิลป์ กุมภศุก
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)145
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายประมวล ตรงชื่น
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นางแสงเดือน ตรงชื่น
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายสมบัติ สุวรรณโชติ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายสมควร สมศรี
ที่ปลูก : วัดเขาโบสถ์ หมู่ 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง พระปลัด สิทธิชัย พฤกษาชาติ
ที่ปลูก : วัดเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์225
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายวาทิตย์ รัตนโอภาส
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านไทรเอน หมู่ 8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,400
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง พระครูสันติบุรพทิศ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายนวัตน์ คีรีแรง
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,170
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายมานิต เหลาสิทธิ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยฐิติวัชร์ กุลนภำอัครพงศ์
ที่ปลูก : ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยมำนิต เหลำสิทธิ์
ที่ปลูก : ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายฐิติวัชร์ กุลนภาอัครพงศ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายบัญชา ตั้งพีรธรรม
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)150
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายมนูศักดิ์ อยู่สุข
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)520
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายภูมเรจน์ ชัยฤทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561 นายธนิสร ศิริโวหาร
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
1,333-0-0  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :