หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 13 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยสรำวุฒิ เบญญำพันธุ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายสราวุฒิ เบญญาพันธุ์
ที่ปลูก : บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จากัด ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายธนิสร ศิริโวหาร
ที่ปลูก : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง หมู่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายพลากร หนูตะกั่ว
ที่ปลูก : บริษัท โคเบลโก้แอนด์แมทิเรียลส์ คอปเปอร์ ทิ้ว (ไทยแลนด์) จากัด หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยปรำโมทย์ เจริญประโยชน์
ที่ปลูก : ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)540
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำงวรรณศร เรืองฤทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยชัยกร แว่วเสียง
ที่ปลูก : ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายนวัตน์ คีรีแรง
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาง หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,170
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายมานิต เหลาสิทธิ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยฐิติวัชร์ กุลนภำอัครพงศ์
ที่ปลูก : ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นำยมำนิต เหลำสิทธิ์
ที่ปลูก : ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายฐิติวัชร์ กุลนภาอัครพงศ์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561 นายธนิสร ศิริโวหาร
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :