หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสาวกาญจนา กองแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสาวอมรัตน์ จิตณรงค์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางมะลิ พงษ์ประไพ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายสนธยา เภาทอง
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางมาลินี พุ่มไม้ทอง
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นางสาวฉันทนา ศรีปราชญ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายระวี นาดี
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี นายสุพจน์ เฉยแสง
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :