หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 16 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง นายวาทิตย์ รัตนโอภาส ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง)
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านท่าเส้น หมู่ 8 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด จ.ส.อ.สราวุธ คำเสนา (นพด.14 สนภ.1 นทพ.)
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายปัดถม แก้วพงษ์
ที่ปลูก : ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ หมู่ 9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นางสาววรรธนันท์ พวงบุญชู
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นางเพียร พวงบุญชู
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายจักรกฤษณ์ ปราบทุกข์
ที่ปลูก : อบต.หนองบอน หมู่ 5 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายพัฒนพงศ์ โคตรทา
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายคนอง โคตรทา
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นางสาวไพริน จันทร์ศิริ
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นางบุญมี โคตรทา
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายอิศรา แพทย์พิบูลย์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายจำปา พวงบุญชู
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายสมชาย เจริญสุข
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นางสาวกาญจนา แก้วประสิทธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายวณิช ยุติธรรมภิญโญ (ทสจ.ตราด)
ที่ปลูก : ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด นายวณิช ยุติธรรมภิญโญ (ทสจ.ตราด)
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
750
 
รวม
60-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :