หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 4 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) นางยวงรัตน์ วีเด็ล
ที่ปลูก : ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,100
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ปลูก : บ้านมะค่า ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) นายชวลิต ธนพรรพี
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,800
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) นายกันย์ ยิ่งฟูวัฒนา
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,370
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :