หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 30 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็งจักราช จังหวัดนครราชสีมา นางสุเนตร เพชรนาค
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็งจักราช จังหวัดนครราชสีมา นายถนอม หมายแก้วกลาง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  จ.ส.อ.สุชาติ ปานกระโทก
ที่ปลูก : กองพันพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ 9 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ร.ท.พัฒนา แย้มพะกา
ที่ปลูก : ร.23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ 9 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  จ.ส.อ.วรพงศ์ หริ่งน้อย
ที่ปลูก : ร.23 พัน 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายจิรภัทร รายพิมาย
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์พุทธโฆธรังสี หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายจิรภัทร รายพิมาย
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์พุทธโฆธรังสี หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายจิรภัทร รายพิมาย
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์พุทธโฆธรังสี หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายจิรภัทร รายพิมาย
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์พุทธโฆธรังสี หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
ที่ปลูก : ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว บ้านคำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์7,450
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายภัทร ไชยเค้า
ที่ปลูก : ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ ต.ท่าลาดขาว อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  ร.ต.ศรีวิชัย คงมี
ที่ปลูก : วัดเจดีย์น้ำ ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
ที่ปลูก : ป่าชุมชนเขาภูหลวง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  พ.อ.อ.อลงกรณ์ แต้สุวรรณ
ที่ปลูก : วัดปอแดง หมู่ 4 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,650
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  พระครูกิตติโสภณ
ที่ปลูก : วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายสมัย โพธิ์ขี
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์โคกโสกบก หมู่ 1 ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  พระมนูญ มหาญาโณ
ที่ปลูก : วัดป่าแสงธรรม หมู่ 8 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว
ที่ปลูก : ที่สาธารณะ หมู่ 3 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,800
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายวิชัย มูลเทพ
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระประทุม หมู่ 1 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  วัดถนนวารี (พระอธิการพินิจ ปญณาธโร)
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำ ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,780
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี
ที่ปลูก : สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าบ้านซาด ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายสรวิสญ์ สุรศิรประภา
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  นายอิสระพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,070
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  วัดดอนแต้ว (พระสมศักดิ์ อินอ่อน)
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา  วัดดอนแต้ว (พระสมาน ฉนทกาโม)
ที่ปลูก : วัดดอนแต้ว ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ที่ปลูก : บ้านซับพลู ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์5,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
ที่ปลูก : สนามกีฬาบ้านขนงพระใต้ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  สวนธรรมบ้านดิน ปัญจอารามเม
ที่ปลูก : ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  บริษัท Chai เอ็กซ์โพลซีฟ
ที่ปลูก : 233 หมู่ 6 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
 
รวม
30-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :