หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 124 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ น.ส.นิตยา วิเศษวงษา / อบต.เทพาลัย
ที่ปลูก : วัดเทพาลัย หมู่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ นายประกาย ผลสว่าง
ที่ปลูก : บ้านเพิ่ม หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2560 นางอรทัย พลอยครบุรี บจก.เยนเนรัล สตาร์ช
ที่ปลูก : บ้านนาราก หมู่ 2 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2560 นางสาวนลิณี แซดกระโทก บจก.เยนเนรัล สตาร์ช
ที่ปลูก : บ้านนาราก หมู่ 2 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,600
2560 นายบุญธรรม วิไลพงษ์
ที่ปลูก : วัดป่าดอนสีมุม หมู่ 1 ต.สีมุม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 นายสุทัศน์ พิไลศักดิ์
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.สีมุม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2560 นายอดิศักดิ์ พูนจันอัด / อบต.หนองกระทุ่ม
ที่ปลูก : วัดหนองหญ้างาม บ้านหนองหญ้างาม หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560 นายประสม ถนอมพลกรัง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านพลกรัง หมู่ 4 ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์80
2560 นายมาตรา นามพลกรัง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านบึงตะโก หมู่ 7 ต.พลกรัง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์260
2560 จ.ส.อ.สุชาติ ปานกระโทก / กองพันพัฒนาที่ 2
ที่ปลูก : บริเวณหน่วยงานฯ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์220
2560 จ.ส.อ.ณรงค์ แสงสี / กองพันทหารช่างที่ 202
ที่ปลูก : บริเวณหน่วยงานฯ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์330
2560 พลตรีไชโย ปราสาทหินพิมาย
ที่ปลูก : บ้านหนองค่อม หมู่ 3 ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560 นายสถาพร กลิ่นน้อย
ที่ปลูก : ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560 นางปภาวรินท์ แก่นแก้ว
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2560 นายประภาส แก้วแก่น
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)850
2560 นายสมเกียรติ จรโคกกรวด
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2560 นายชัยรัตน์ พลภูมรา
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560 นางสาวพรพรรณ ขจัดภัย
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2560 นายสมศักดิ์ ขำประถม
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)860
2560 พ.ต.ทวี บุญมาตุ่น กรมพัฒนาที่ 2
ที่ปลูก : กรมพัฒนาที่ 2 หมู่ 6 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 นายสุรินทร์ ล่วงลือ / วัดป่าเขาหินตัด
ที่ปลูก : วัดเขาหินตัด ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560 นายภิติวัฐษ์ บุญธนเณศสวัสดิ์ กลุ่ม ท.ส.ม.อาเภอปักธงชัย
ที่ปลูก : บ้านหนองด่านช้าง หมู่ 3 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 นางนารี ศรีจันทะ / บริษัทเยนเนรัล สตาร์ช จำกัด
ที่ปลูก : บ้านนาราก หมู่ 2 ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์850
2560 นายเปลี่ยน ดาวดอน
ที่ปลูก : บ้านหัวนา หมู่ 9 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)540
2560 นายเปลี่ยน ดาวดอน เกษตรกรบ้านหัวนา
ที่ปลูก : บ้านหัวนา หมู่ 9 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
400
2560 นายโสภณวิชญ์ สีมาสกุลชัย
ที่ปลูก : บริเวณอุทยานธรรมป่าไผ่พรดี บ้านคลองตะคร้อ หมู่ 4 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560 นายวิชาญ คำภา สำนักงานอบต.ทุ่งอรุณ
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านปอพราน หมู่ 1 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560 นายวัฒนา หีบสระน้อย
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านปอพราน หมู่ 1 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2560 นายวัฒนา หีบสระน้อย
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านปอพราน หมู่ 1 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์8,000
2560 นายวิวัฒน์ชัย หวังพึ่งกลาง / หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา
ที่ปลูก : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์380
2560 นายสมเกียรติ จรโคกกรวด
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)100
2560 นายดนัย ศรีถาวร
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560 นายอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)15,000
2560 นายอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์ / ร้านทองไท้เฮงลังฯ
ที่ปลูก : บ้านโพธิ์ หมู่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)15,000
2560 นายอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์ ร้านทองไท้เฮงลังฯ
ที่ปลูก : บ้านโพธิ์ หมู่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560 นายประมาณ พือสันเทียะ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)3,000
2560 นางจิตติมา ปางเศรณี
ที่ปลูก : บ้านลองตอง หมู่ 5 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,000
2560 นายสงวน สำเร็จงาน
ที่ปลูก : วัดป่าแดนสงฆ์ หมู่ 2 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560 ว่าที่ร.ต.ธีรวัฒน์ หมายโคกกลาง / โรงเรียนบ้านหนองจาน
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองจาน หมู่ 8 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์270
2560 นายสุวรรณ์ จันทร์ฟ้า
ที่ปลูก : บ้านห้วยฉลุง หมู่ 8 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560 นางอัมภาภรณ์ ยอเซฟ
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์470
2560 นางอัมภาภรณ์ ยอแซฟ / อบต.เมืองนาท
ที่ปลูก : บ้านเมืองนาท หมู่ 7 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์230
2560 นางอัมภาภรณ์ ยอแซฟ / อบต.เมืองนาท
ที่ปลูก : บ้านเมืองนาท หมู่ 7 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560 นายวิเชียร ขอพลกลาง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 นายกฤษฎา เนตรโคกสูง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560 นายวรจิต กลางจอหอ
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560 นายพสิษฐ์ จงกลาง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560 นายพินิจ พรมทัด
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560 นาพรรณธิภา เก่งนอก / สนง.เทศบาลตาบลโนนเมือง
ที่ปลูก : บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,230
2560 พระสุทิน สิริวิชโย / วัดป่าหนองหัวฟาน
ที่ปลูก : วัดป่าหนองหัวฟาน หมู่ 5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2560 พระมหาอำนวย กมมฺสุทโธ
ที่ปลูก : วัดหนองหัวฟาน หมู่ 5 ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์170
2560 นายอำนาจ พาขุนทด
ที่ปลูก : บ้านหนองผักแว่น หมู่ 7 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2560 นางวันนา วิเวก
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,700
2560 นายวิจิตร ยิ้มละมุล / ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้า บ้านหัวทำนบ หมู่ 14 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560 นายวิจิตร ยิ้มละมุล
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560 นายจำนง นุขุนทด
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560 นายบุญแล กมลเพ็ชร
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560 นายมงคล ครึ้มค้างพลู
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 นายเสน่ห์ พังสันเทียะ
ที่ปลูก : บ้านโนนสง่า หมู่ 5 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 นายเหมือน แขนสันเทียะ
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560 นายสมนิตย์ บุญจันทร์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 พระวัฒนา ฐานิโป
ที่ปลูก : วัดป่าชัยมงคล หมู่ 9 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2560 นางสาวบุญญาลักษณ์ บุญจีน
ที่ปลูก : บ้านท่ากระสัง หมู่ 4 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)380
2560 นายสิทธิพงษ์ บุญจีน
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560 นางสาวอรุณ กิ่งโพธิ์
ที่ปลูก : ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 นายจักรพงศ์ สุขประวิทย์
ที่ปลูก : ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)2,350
2560 นายจักรพงศ์ สุขประวิทย์
ที่ปลูก : บ้านใหม่ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,850
2560 นางไข่ คิดรอบ
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560 นายชูศักดิ์ แขพิมาย
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2560 นายสินธุ์วงศ์ นาสา
ที่ปลูก : บ้านเพิ่ม หมู่ 6 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560 นายศรชัย สายสินธุ์
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)-
2560 นายนิชรุด เจริญสุข
ที่ปลูก : วัดขี้เหล็ก หมู่ 5 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2560 นายนิชรุด เจริญสุข
ที่ปลูก : วัดขี้เหล็ก หมู่ 5 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2560 นายพจน์ เจริญสุข
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2560 พระดำรัส เทวธมโม
ที่ปลูก : วัดดอนหวาย หมู่ 1 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560 นายรฐนนท์ สอดโคกสูง / สนง.เทศบาลตาบลโคกสูง
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณคลองลาเชิงไกร บ้านลำเชิงไกร หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560 นายรฐนนท์ สอดโคกสูง
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2560 นายสายชน สมบูรณ์รัมย์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2560 นายสมศักดิ์ ช่างไม้ / โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ 7 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2560 พระปลัดสุพจน์ คุณวีโร
ที่ปลูก : วัดหนองไข่น้ำ หมู่ 1 ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,270
2560 นายสายทองคำ น้อยศรี
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560 นายดลสวัสดิ์ ชาติเมธี
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์440
2560 นายโชคบดินดร์ โต๊ะมาก
ที่ปลูก : หมู่ 2,4,8 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์8,000
2560 นางสาวนิติกาญจน์ พินิจศักดิ์
ที่ปลูก : บ้านลำโพง หมู่ 13 ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)160
2560 พระมหามนเทียน
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์ปัญญาวิมุตตาราม หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2560 พ.อ.อ.ดนัย ดายดัสกร / สนง.กกต.จ.นครราชสีมา
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์510
2560 ผ.อ.อ.ดนัย ดายดัสกร
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์390
2560 นางสาววิมลพรรณ ทรวงโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2560 นายเฉลิม ชนะจอหอ
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560 นายเผด็จ มุสิกะสาร
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านบุ หมู่ 2 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2560 นายสมนึก พู่มะลัง
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560 พระสมุห์สมศักดิ์ กันภัย
ที่ปลูก : วัดหิงหอย หมู่ 21 ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2560 นางสาวโยธกา ขอเหนียวกลาง
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2560 นายมังกร ช่วยสระน้อย
ที่ปลูก : โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ หมู่ 5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์120
2560 นายชวิศ บีพิมาย
ที่ปลูก : บ้านปราสาท หมู่ 17 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 นายสมหมาย สุวรรณวงศ์
ที่ปลูก : บ้านหญ้าคาเหนือ หมู่ 9 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560 นางสาวราตรี จันทรวิวัฒน์
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,005
2560 พระฉันทวัฒน์ อาทโร
ที่ปลูก : สวนป่าอริยมรรค บ้านหนองตาแบน หมู่ 8 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2560 น.ส.ราตรี จันทรวิวัฒน์ / อบต.ถนนโพธิ์
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ 5 ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,705
2560 นายประเสริฐ เพ็งด้วง
ที่ปลูก : บ้านมะค่า หมู่ 1 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560 นายประเสริฐ โตสนั่น
ที่ปลูก : บ้านมะค่า หมู่ 1 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2560 นายประเสริฐ โตสนั่น
ที่ปลูก : บ้านมะค่า หมู่ 1 ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2560 นางนงศ์นุช คชา
ที่ปลูก : บ้านมาบกราด หมู่ 4 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์190
2560 นางม้วน หะขุนทด
ที่ปลูก : บ้านโปร่งกระสัง หมู่ 7 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)4,100
2560 พระเผ่า สุธิโร
ที่ปลูก : วัดบ้านปราสาท หมู่ 14 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2560 นายชาญชัย ฟุ้งสันเทียะ
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)520
2560 นายอธิวัฒน์ นิสสัยกล้า
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2560 นายสุบิน มีมขุนทด
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)120
2560 นางสาวขัตติยา ภูมิโคกรักษ์
ที่ปลูก : บ้านด่านขุนทด หมู่ 8 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560 นายภิญโญ มากขุนทด
ที่ปลูก : โรงเรียนด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์60
2560 นายวาทิน เกาะกลาง
ที่ปลูก : บ้านหนองกระสัง หมู่ 10 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,160
2560 นายวาทิน เกาะกลาง
ที่ปลูก : บ้านหนองกระสัง หมู่ 10 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,020
2560 นายวชิรวุธ ตะโหนด
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2560 นายสถิต ชลินเวศ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์610
2560 นายสถิต ชิลินเวศ / อบต.โนนไทย
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกเขาดิน หมู่ 9 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์840
2560 นายปรีชา ทมกระโทก
ที่ปลูก : หมู่ 3,11 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์920
2560 พระครูวิสุทธิธรรมธร / วัดหนองไผ่ล้อม
ที่ปลูก : วัดหนองไผ่ล้อม หมู่ 12 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560 พระเวฬุถาวรคุณ
ที่ปลูก : วัดหนองไผ่ล้อม หมู่ 12 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560 พระครูเวฬุถาวรคุณ / วัดหนองไผ่ล้อม
ที่ปลูก : วัดหนองไผ่ล้อม หมู่ 12 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2560 พระครูวิสุทธิธรรมธร
ที่ปลูก : วัดหนองไผ่ล้อม หมู่ 12 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2560 นางขวัญเรือน ดียิ่ง
ที่ปลูก : บ้านสระพัง หมู่ 3 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2560 นายวินัย คงทน
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)660
2560 นางสาวนิติกาญจน์ พินิจศักดิ์
ที่ปลูก : หมู่ 13 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)715
2560 จ.อ.วิทยา สมรุส
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
 
รวม
1,622-0-0  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :