หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 8 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร นายวุฒิพงษ์ มูลเหล่า
ที่ปลูก : วัดป่าประชานิมิต บ้านโนนเปือย ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร จ.ส.อ.ถาวร นุ่นนาแก
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร นายชนวัฒน์ จิตอารี
ที่ปลูก : วัดป่าดงคันเวฬุวนารักษ์ บ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร นางจริยา ช่วงชิง
ที่ปลูก : รักษ์ บ้านกุดแห่ ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร นายดนัย แสงแก้ว
ที่ปลูก : บ้านหนองโสน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร นายสถิต บุญทวี
ที่ปลูก : บ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร นางสาววรรณภา ทองศรี
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านทรัพเจริญ ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร นายวินัย พรมชาติ
ที่ปลูก : บ้านศาลาแดง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :