หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 24 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายสุระเดช ระวิวรรณ์
ที่ปลูก : สำนักสงฆ์วัดป่าประจงจิตศรัทธาถวาย หมู่ 1 ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายรัฐพล ดีนอก
ที่ปลูก : ที่สาธารณะคลองโปร่ง หมู่ 13 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ พระยุทธ สุทธสีโล
ที่ปลูก : วัดลาดสามัคคีธรรม หมู่ 7 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายวิชาญ เกาะสา
ที่ปลูก : วัดป่าเชตะวัน หมู่ 2 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางแสวง มูลลา
ที่ปลูก : วัดเชตะวัน หมู่ 2 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายฉัตรมงคล ปักชัยภูมิ
ที่ปลูก : บ้านนาฝาย หมู่ 3 ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายวิชัย ทวีเปล่ง
ที่ปลูก : วัดภูมิสวรรค์ หมู่ 6 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายประทีป เกษมนวกุล
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านนาคันหักประชานุสรณ์ หมู่ 1 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายอดุลย์ จรัสศรี
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านแก้งยาว ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายไพฑูรย์ ดีบ้านโสก
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย หมู่ 2 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ
ที่ปลูก : แปลงบ่อขยะเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายจันทร์หอม ทาท่าหว้า
ที่ปลูก : ทางเข้าภูแฝก หมู่ 3 ต.นาเสียว อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายสำเนียง พลเสนา
ที่ปลูก : ป่าโคกหินเพิง บ้านโนนลาน ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายสุนทร พาพลงาน
ที่ปลูก : โรงเรียนมัธยมหนองศาลา หมู่ 8 ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายวิรัช คำมานิตย์
ที่ปลูก : บ้านเปือย หมู่ 4 ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ พระคำสิงห์ ปะภาษา
ที่ปลูก : วัดป่าถ้ำหม้อ หมู่ 9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายฉัตรมงคล ปักชัยภูมิ
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านแจ้งน้อย ต.โนนสำราญ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายพัลลภ วรรณชัย
ที่ปลูก : แปลงเกษตรโรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ พระครูสุนทร จันวิมล
ที่ปลูก : ป่าช้าวัดบ้านหนองดินดำ หมู่ 10 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายศิร์วิชา ปั้นหยวก
ที่ปลูก : โรงเรียนเนินสง่าวิทยา หมู่ 3 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายสุนทร สะเริงรัมย์
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์ อินทร์บำรุง) หมู่ 3 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นายสุรศักดิ์ ดงพงษ์
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโนนแต้ บ้านโปร่งโก ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ นางศรีนวล มีครไทย
ที่ปลูก : วัดหนองไผ่ล้อม หมู่ 10 ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำวัวแดง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :