หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 22 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วัดป่าพุทธสถาน (พระเกรียงไกร วรชินา)
ที่ปลูก : วัดป่าพุทธสถาน บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นายมหมาย นันกาสี
ที่ปลูก : ที่สวน-ที่ไร่ บ้านป่ามะนาว ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นางสุวรรณ แถวหมอ
ที่ปลูก : ที่สวน-ที่ไร่ บ้านแก่นเท่า ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  วัดป่าสนมอน (พระศุภชัย วีระบุรุษ)
ที่ปลูก : วัดป่าสวนมอน ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  นายวิชัย วิจิตรแสง
ที่ปลูก : หมู่ 16 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  นายวิชัย วิจิตรแสง
ที่ปลูก : ไร่วิจิตรแสง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  นายสุดตา จิตพฤกษ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
650
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์โคกหินหร่อง โลกฮัง ต.หนองแซง อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,605
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
ที่ปลูก : ที่สาธารณะประโยชน์บ้านโนนทัน หมู่ 8 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์750
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  นายสุดตา จิตพฤกษ์
ที่ปลูก : ไร่นา ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮ จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 2 (ภูเม็ง) (นายมนวิชัย ภานะสิทธิ์)
ที่ปลูก : หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 2 (ภูเม็ง) ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระจวน แก้วเทพ
ที่ปลูก : วัดบ้านคำม่วม ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,130
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายเอกพร โพธิ์ทอง
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านคำม่วม ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,130
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางสาวมะลิจันทร์ ภูสีน้ำ
ที่ปลูก : บ้านผักหนาม ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสนอง ไชยตอกเตี้ย
ที่ปลูก : วัดเนกธัมมาภิรมย์ ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วัดป่ายาง (นายเกษตร รอดอ่อง)
ที่ปลูก : วัดป่ายาง บ้านโนนสะอาด ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระมหาสมปอง เกิดทวีพันธ์
ที่ปลูก : วัดทองวิทยาราม ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางทัศนวรรณ บอมโคตร
ที่ปลูก : บ้านหนองสิม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,050
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายประพฤทธิ์ สิงหาบุตร
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,350
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  นางสุวรรณา กาฬพันธ์
ที่ปลูก : ที่นา - ที่ไร่ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนบ้านนาฮี (นายชิตพบ จ่าภา)
ที่ปลูก : ป่าของโรงเรียนบ้านนาฮี ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วัดป่าโสกเอียดพุทธาราม (พระจักรพงษ์ พูลเหล็ก)
ที่ปลูก : วัดป่าโสกเอียดพุทธาราม และบริเวณฝายเก็บน้ำโสกเอียด จ.ขอนแก่น
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :