หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 49 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นางสาวอุดมลักษณ์ เจริญสุข
ที่ปลูก : วัดป่า หมู่ 2 อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นายทำนอง นามคุณ
ที่ปลูก : บ้านสะอาด หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นายวิสุทธิ์ ศรีรักษา
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำ (บ้านพบสุข) ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  นายกัมปนาท เนตรภักดี
ที่ปลูก : 203 หมู่ 4 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)750
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระเรวัตน์ ขันธวิชัย
ที่ปลูก : วัดพระธาตุดงยาง หมู่ 5 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระบุญชู โรจนธมโม
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านม่วง (ธ) หมู่ 5 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายปฐมพร โหระสิงห์
ที่ปลูก : พื้นที่ สพป.อด.3 เลขที่ 265 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,900
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี อาจารย์รัศมี เวียนผดุง
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านม่วง (ธ) หมู่ 5 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์570
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางอรุณ พลนามอินทร์
ที่ปลูก : โรงเรียนหนองหานวิทยา หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์440
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระเรวัตน์ ขันธวิชัย
ที่ปลูก : วัดพระธาตุดงยาง หมู่ 5 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พ.อ.อ.พุทธิศักดิ์ จันทร์ศรีเจริญ
ที่ปลูก : สำนักพัฒนาภาค 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พ.อ.อ.พุทธิศักดิ์ จันทร์ศรีเจริญ
ที่ปลูก : สำนักพัฒนาภาค 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ส.อ.จีระพันธ์ ชำนาญดู
ที่ปลูก : สำนักงานพัฒนาภาค 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พ.อ.อ.พุทธิศักดิ์ จันทร์ศรีเจริญ
ที่ปลูก : สำนักพัฒนาภาค 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,030
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี จ.ส.อ.ไกรพล หมั่นมีศรี
ที่ปลูก : สำนักพัฒนาภาค 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระองอาจ
ที่ปลูก : วัดป่าเวฬุวนาราม หมู่ 4 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์280
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระจักรกฤษณ์
ที่ปลูก : วัดป่าบ่อแก้ว หมู่ 14 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระจักรกฤษณ์
ที่ปลูก : วัดป่าบ่อแก้ว หมู่ 14 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระสุริยันต์ สุทันโต
ที่ปลูก : วัดป่าหนองแซง หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์900
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระสุริยันต์ สุทันโต
ที่ปลูก : วัดป่าหนองแซง หมู่ 7 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ว่าที่ ร.ต.สุนิสา จันทจร
ที่ปลูก : หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางยุพาพร โครตพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายถวิล โครตพงษ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสมพงษ์ เนื่องชมภู
ที่ปลูก : วัดศรีนคราราม หมู่ 4 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายเกษียร นวลปลอด
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระครูวิจิตร
ที่ปลูก : วัดเรืองศรี หมู่ 8 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางนรมน โยธะนันท์
ที่ปลูก : วัดป่าบุรินทราวาส หมู่ 9 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางนรมน โยธะนันท์
ที่ปลูก : วัดป่าบุรินทราวาส หมู่ 9 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุเทพ บุญจอง
ที่ปลูก : วัดศิริสุวรรณาราม หมู่ 11 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุภาพ บุญจอง
ที่ปลูก : วัดศิริสุวรรณาราม หมู่ 11 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุริยา วิเชียร
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระณัฐพล
ที่ปลูก : วัดป่าโนนสวรรค์ ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระสนอง เรืองชัย
ที่ปลูก : วัดป่าศรีชมภู หมู่ 10 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสันติ แสงใส
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร หมู่ 4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระจักรกฤษณ์
ที่ปลูก : วัดถ้ำเต่า ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายคชานนท์ แข็งการ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์12,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางสาวภรณ์ทิพย์ โสมงคล
ที่ปลูก : วัดถ้ำเพียอินทร์ หมู่ 3 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางสาวภรณ์ทิพย์ โสมงคล
ที่ปลูก : วัดถ้ำเพียอินทร์ หมู่ 3 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์4,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายวีรศักดิ์ จุลปาน
ที่ปลูก : เทศบาลแสงสว่าง หมู่ 10 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสมาน หงส์วงศ์
ที่ปลูก : เทศบาลแสงสว่าง หมู่ 10 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางจีรนันท์ มุกดาพันธ์
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านดงเรือง หมู่ 1 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์750
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายชาญชัย สุผา
ที่ปลูก : หนองน้ำสาธารณะ หมู่ 4 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสมัย สองเมือง
ที่ปลูก : หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ 4 ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายณฐพบ ชาดวง
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ 2 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า หมู่ 2 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายชวนชม วรรธนประทีป
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านขาวัว หมู่ 5 ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระดนุพล พลตรี
ที่ปลูก : วัดป่าสามัคคีธรรม ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี พระอาจารย์ไชยา
ที่ปลูก : วัดป่าสามัคคีธรรม ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุรชัย พิมพ์สุด
ที่ปลูก : วัดอุทิศยาราม หมู่ 3 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :