หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 128 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ โรงเรียนคาค้อพิทยศึกษา
ที่ปลูก : โรงเรียนคาค๎อพิทยาศึกษา หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วัดดงยางโนนสวรรค์
ที่ปลูก : บ้านดงยางโนนสวรรค จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์290
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารสํวนตำบลบ้านจั่น
ที่ปลูก : สถานที่ปลูก ที่สาธารณะประโยชน์ดงหนองทา หมู่ 10 จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
ที่ปลูก : อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี สภ.อ.ทุํงฝน
ที่ปลูก : อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนห้วยบงดงมะไฟ
ที่ปลูก : บ้านหนองหว้า หมู่ 2 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์580
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
ที่ปลูก : โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี สภ.อ.กุดจับ
ที่ปลูก : หมู่ 8 อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี บริษัท ซูมิรับเบอร์
ที่ปลูก : บ้านเชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,030
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายโฆษิต ชนะพันธ์
ที่ปลูก : บ้านสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสามพร้าวอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี กรมทหารราบที่ 13
ที่ปลูก : กรมทหารราบที่ 13 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์330
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายคมกฤต พงษ์พิมาย
ที่ปลูก : บ้านมํวง หมู่ 12 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายไพโรจน์ ไตรยราช
ที่ปลูก : อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางมณฑา สุขสุชิต
ที่ปลูก : สานักปฏิบัติธรรมฐานิดดา หมู่ 1 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์100
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสมเจษฎ์ ศรีพวาทกุล
ที่ปลูก : บ้านจั่น หมู่ 1 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)280
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางสาวภูษณิศา โอราชา
ที่ปลูก : บ้านจั่น หมู่ 1 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางจรรยา จงรักวิทย์
ที่ปลูก : บ๎านหนองหัวหมู ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านเลา
ที่ปลูก : บ้านดงเค็ง หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,030
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายไพฑูรย์ มงคล
ที่ปลูก : บ้านโนนทอง หมู่ 6 ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายธีระศักดิ์ โพธิ์เจริญ
ที่ปลูก : บ้านดงมะไฟ หมู่ 9 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านคอนเลียบ
ที่ปลูก : บ้านคอนเลียบ ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์330
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางสายลม สาเหง้า
ที่ปลูก : บ้านดงเย็น หมู่ 1 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
195
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ
ที่ปลูก : บ้านโพนงาม หมู่ 4 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์510
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายกัณฑ์พงษ์ พณิชย์วรโชต
ที่ปลูก : บ้านไผ่ล้อม หมู่ 10 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)320
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี สพป.อด.3
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางพิมพ์ใจ ศรีสุนาครัว
ที่ปลูก : บ้านศรีสมบัติ หมู่ 5 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
ที่ปลูก : บ้านเหล่า หมู่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางณัฐพร ฝ่ายจะตุรัส
ที่ปลูก : บ้านบุญมี หมู่ 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)240
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสมคิด ภูพิมทอง
ที่ปลูก : บ้านทุํงศรีทอง หมู่ 10 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ด.ต.บุดดี สีสํอง
ที่ปลูก : บ้านเชียงเพ็ง หมู่ 3 ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)505
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วัดป่าสมถะเจริญ
ที่ปลูก : บ้านเชียงยืน หมู่ 14 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,320
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางสาวชบา แก้วบัวลา
ที่ปลูก : บ้านสร้างแป้น หมู่ 1 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายชิตชัย ศรีถาพล
ที่ปลูก : บ้านนาทม หมู่ 2 ต.นาทม อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,420
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี คุณมยุรี ประดิษฐ์
ที่ปลูก : บ้านนาข่า ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,190
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ร.ต.ท.สายันต์ เจริญสุข
ที่ปลูก : บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ 10 ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,110
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
ที่ปลูก : บ้านนาบัว ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนนาทรายนามํวง
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางอุราพันธ์ บุญฤทธิ์
ที่ปลูก : บ้านหัวบึง หมู่ 3 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)445
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วัดบ้านค้อตะวันออก
ที่ปลูก : บ้านค้อ หมู่ 7 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,570
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านนาสี
ที่ปลูก : บ้านนาสี หมู่ 6 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์420
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายอภิวัฒน์ สามารถ
ที่ปลูก : บ้านนาส หมู่ 6 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)205
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางวรุณ นิตินาวาการ
ที่ปลูก : บ้านถ่อนนาเพลิน หมู่ 7 ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)420
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายบริพัฒน์ พิมพ์พล
ที่ปลูก : บ้านดงดารา หมู่ 2 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายวิบูลย์ นนทะแสง
ที่ปลูก : บ้านหนองโน หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)290
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายวิบูลย์ นนทะเสน
ที่ปลูก : บ้านหนองโอน หมู่ 7 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)310
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
ที่ปลูก : บ้านดงหวาย หมู่ 5 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วัดสันติวนาราม
ที่ปลูก : บ้านเชียง หมู่ 10 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายพงษ์ภักดิ์ แสนสุวรรณ
ที่ปลูก : บ้านเชียง หมู่ 11 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายพลวัฒน์ เทพภูมี
ที่ปลูก : บ้านหนองลาด หมู่ 9 ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ศูนย์วิจัยข๎าว
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์230
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสมบัติ แสนศรี
ที่ปลูก : บ้านหัวขัว หมู่ 2 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)370
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางลาแพน ศรีสุนาครัว
ที่ปลูก : บ้านหนองบัว หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายบำรุง บุญกว้าง
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์710
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางจันทร์เพ็ญ เจรจาศิลป
ที่ปลูก : บ้านบาคา หมู่ 2 ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,540
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางเจียมใจ พงษ์พิมาย
ที่ปลูก : บ.หนองตะไก หมู่ 7 ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)220
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายณัฐพงษ์ คุณละ
ที่ปลูก : บ้านเหล่าตำแย หมู่ 7 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)460
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่ปลูก : ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,450
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายอดุลย์ ประโมสี
ที่ปลูก : บ้านหนองบัว หมู่ 7 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านหว้านใหญ
ที่ปลูก : บ้านหว้านใหญ หมู่ 11 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางเพลินจิตต์ จตุเทน
ที่ปลูก : วัดป่าพิศาลสุนทราวาส บ๎านดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์620
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายประชุม จตุเทน
ที่ปลูก : วัดป่าพิศาลสุทธาวาส บ๎านดอนกลอย ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสมพร แสงอรุณ
ที่ปลูก : บ้านหว้านใหญ่ หมู่ 11 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายบุญเลิศ สุวรรณเพชร
ที่ปลูก : บ้านผัง 4 ใหมํ หมู่ 11 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)390
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายโสภณ นามอุตวงษ์
ที่ปลูก : บ้านโนนธาตุ หมู่ 5 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)330
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี จ.ส.อ. จินดาชัย คิดการเมือง
ที่ปลูก : ค่ายยุทธศิลป์ หมู่ 2 ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วัดป่าไชยวาน
ที่ปลูก : บ้านไชยวาน หมู่ 1 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,020
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายประหยัด ปัตถาวะโร
ที่ปลูก : บ้านหนองบัวแดง ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)240
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางแสงมณี อินพักทัน
ที่ปลูก : บ้านนาแอง หมู่ 11 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุบิน แก้วสุวรรณ์
ที่ปลูก : บ้านนาแอง หมู่ 3 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางดวงใจ สิงห์สาธร
ที่ปลูก : บ้านผักตบ หมู่ 3 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)360
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงงานน้าตาลทรายเริ่มอุดม
ที่ปลูก : ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุทิน เทียนใส
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)260
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสำราญ เพ็ชรจันทร์
ที่ปลูก : บ้านทรายทอง หมู่ 17 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,270
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี อบต.บ้านจันทน์
ที่ปลูก : บ้านจันทน์ หมู่ 1 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายดลธชัย นครศรี
ที่ปลูก : บ้านนาสีทอง หมู่ 6 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์460
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุบิน กาลจักร
ที่ปลูก : บ้านเหล่าอุดม หมู่ 9 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายคมกฤช ฟองอ่อน
ที่ปลูก : บ้านศิลา หมู่ 4 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)280
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี อบต.บ้านค้อ
ที่ปลูก : บ้านหนองก่อง หมู่ 2 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วัดป่าบ้านค้อ
ที่ปลูก : บ้านค้อ ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ๎านหมูมํนโพนสวำง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ๎านหมูมํนโพนสวำง บ๎านโพน ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์510
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารสํวนตาบลโคกกลาง
ที่ปลูก : บ้านโคกโองพัฒนา หมู่ 11 ต.โคกกลาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์560
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี เทศบาลตาบลน้าโสม
ที่ปลูก : บ้านโนนบก หมู่ 4 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์860
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
ที่ปลูก : บ้านน้าซึม ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี เทศบาลตำบลอูบมุง
ที่ปลูก : ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,170
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วัดป่าอรัญญวิเวกธรรม
ที่ปลูก : บ้านดอนแก้ว หมู่ 15 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางแก้วศรี สมศรีแก้ว
ที่ปลูก : บ้านชัยเจริญ หมู่ 17 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)375
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางอมรรัตน์ พรมราช
ที่ปลูก : บ๎านหัวนาคา หมู่ 15 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)355
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายมนัสนันท์ ปัดถาวะโร
ที่ปลูก : กุดอีเฒ่า หมู่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)660
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางพรพิศ ค่อมสิงห์
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี เทศบาลตำบลกงพานพันดอน
ที่ปลูก : บ้านพันดอน หมู่ 20 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์480
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนนาดีสร๎างบง
ที่ปลูก : บ้านสร้างบง หมู่ 4 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์350
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางสาวนรมน โยธรนันท์
ที่ปลูก : วัดป่าบุรินทราวาส บ้านเหล่าสีเสียด ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอิสานเหนือ2
ที่ปลูก : บ้านตูมใต้ หมู่ 5 ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนดูนเลา
ที่ปลูก : บ้านดูนเลา หมู่ 10 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์430
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่ปลูก : บ้านปะโค หมู่ 2 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์960
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสำเนียง แก้วเกิดมี
ที่ปลูก : บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ หมู่ 3 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)805
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสาเนียง แก้วเกิดมี
ที่ปลูก : บ้านหัวขัวเหมือดแอํ หมู่ 3 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)805
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านคำไผ่
ที่ปลูก : บ้านคำไผ่ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายกรณ์ สารคำ
ที่ปลูก : บ้านหินฮาว หมู่ 6 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)680
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายนาวิน แสนธารณะ
ที่ปลูก : บ้านหินฮาว หมู่ 9 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)480
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองโก สพป.อด.2
ที่ปลูก : บ้านหนองโก หมู่ 7 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,320
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารสํวนตาบลบุํงแก๎ว
ที่ปลูก : บ๎านหนองโก หนองน้าสาธารณะหนองโสกบง หมู่ 7 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,050
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี น.ส.ภัชชากร เกตราพลาดิสัย
ที่ปลูก : บ้านสมนรินทร หมู่ 10 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี น.ส.ภัชชากร เกตราพลาดิสัย
ที่ปลูก : บ้านสมนรินทร ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
ที่ปลูก : บ้านม่วง หมู่ 2 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ดาบเกษม นาสมใจ
ที่ปลูก : บ้านนายูง หมู่ 1 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)860
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
ที่ปลูก : ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์660
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางบูชาตา โคตะมี
ที่ปลูก : บ้านป่าไร หมู่ 5 ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)470
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี ดาบตำรวจมงคล รัตนรองใต้
ที่ปลูก : บ้านหนองหว้า หมู่ 2 ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์150
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางอนัญญา ศารารัมย์
ที่ปลูก : บ้านนาเหลำ หมู่ 5 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)560
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี อบต.ตาดทอง
ที่ปลูก : หมู่ 15 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์880
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายเดชา โคตรเถร
ที่ปลูก : บ้านนาเวียง หมู่ 11 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)120
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี องค์การริหารสํวนตาบลทมนางาม
ที่ปลูก : บ้านห้วยหมากหล่า หมู่ 6 ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางบัณทิตา อดทน
ที่ปลูก : บ้านดอนเงิน หมู่ 10 ต.แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)250
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี อบต.หนองแสง
ที่ปลูก : บ้านแสงทอง หมู่ 6 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายวุฒิศักดิ์ รัตนโรจน์
ที่ปลูก : บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายสุริยา วิเชียร
ที่ปลูก : บ้านนพแก้ว หมู่ 10 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์360
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 10
ที่ปลูก : โครงการทํองเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายมนตรี มีจินดา
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)260
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายชัยยาน สะสิกุล
ที่ปลูก : บ้านหมากบ้า หมู่ 3 ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,530
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี น.ส.วานิช ศรีนวลเล็ก
ที่ปลูก : บ้านเหลำกล้วย หมู่ 3 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)230
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
ที่ปลูก : บ้านอุ่มจาน ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,650
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านโพนทอง
ที่ปลูก : บ้านโพนทอง หมู่ 5 ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ที่ปลูก : โรงเรียนบ๎านโนนสมบูรณ์ บ๎านห๎วยสามพาด ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์450
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี
ที่ปลูก : บ้านโนนแสวง ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์550
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายยุทธนากร เยี่ยงแก้ว
ที่ปลูก : บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ จ.อุดรธานี
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)310
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :