หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 33 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  นางเครื่อง แก่นศรียา
ที่ปลูก : บ้านเพีย หมู่ 8 ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  ศูนย์ป่าไม้จังหวัดเลย
ที่ปลูก : วัดป่าศรีผดุงวนาราม บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย  ชมรมคนรักป่าไม้จังหวัดเลย
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน โรงเรียนบ้านเขาหลวง-ยางเดี่ยว
ที่ปลูก : อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง
ที่ปลูก : อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,800
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน วัดป่าโพธิ์น้ำเย็น
ที่ปลูก : อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ที่ปลูก : อ.เชียงคาน จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
ที่ปลูก : อ.เชียงคาน จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นายศิริวัฒน์ บุญแทน
ที่ปลูก : อ.ภูเรือ จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นางจิราภรณ์ หงษ์โสภา
ที่ปลูก : อ.ภูเรือ จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)800
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นายอาทิตย์ ราชแข็ง
ที่ปลูก : 159 หมู่ 8 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นางแจ่มศรี มะโนแป๊ก
ที่ปลูก : 84 หมู่ 8 ต.กกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,050
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นายจักร์กฤษ แก้วมา
ที่ปลูก : 19 หมู่ 8 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)450
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นายชาลี ทองเต็ม
ที่ปลูก : 354 หมู่ 7 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)700
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
ที่ปลูก : ค่ายศรีสองรัก ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
ที่ปลูก : ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นายขจร ศรีทรงเมือง
ที่ปลูก : 12 หมู่ 3 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นาด้วง
ที่ปลูก : ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นางวัชรี ชัชวาล
ที่ปลูก : 94 หมู่ 5 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)650
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นางอรจิรา สอนนวล
ที่ปลูก : 253 หมู่ 6 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน สำนักปฏิบัติธรรมบุญญาทิศ
ที่ปลูก : สำนักปฏิบัติธรรมบุญญาทิศ หมู่ 13 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย
ที่ปลูก : ค่ายตาโขนน้อย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน วัดถ้ำโหฬาร
ที่ปลูก : วัดถ้ำโหฬาร หมู่ 13 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นางสรวีย์ แซ่ตั้ง
ที่ปลูก : 198 หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)300
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นายจีวร แสงแก้ว
ที่ปลูก : 125 หมู่ 5 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นายยำเกรง แก่นตัน
ที่ปลูก : 106 หมู่ 7 ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน วัดป่าภูมนต์
ที่ปลูก : วัดป่าภูมนต์ หมู่ 20 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน กศน.ตำบลทรายขาว
ที่ปลูก : กศน.ตำบลทรายขาว หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน วัดถ้ำเสือ
ที่ปลูก : วัดถ้ำเสือ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน นางอรทัย ศรีจันทวงษ์
ที่ปลูก : 49 หมู่ 5 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สวนป่าดงน้อย-ปากปวน วัดป่าประชาสรรค์
ที่ปลูก : วัดป่าประชาสรรค์ หมู่ 3 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :