หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 29 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายวิทักษ์ โพธิ์มาตย์
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองทิศสอน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,270
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายไพทูล รัตนพลแสน
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกผักกูด ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายประสิทธิ์ ป้องชาดา
ที่ปลูก : บ้านหนองบ่อ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,620
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางอัศรา ดีพรม
ที่ปลูก : ป่าสงวนแห่งชาติดินแดง-วังกุง ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสุนิพนธ์ ฤทธิ์ถาพรม
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายจักรพันธ์ คนเพียร
ที่ปลูก : บ้านนาคี ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,550
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม พระเฉลิมพล ชุตินธโร
ที่ปลูก : วัดป่าหนองยาง หมู่ 16 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์6,800
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายปัญญา นามขมเขตต์
ที่ปลูก : วัดป่าดงรััง หมู่ 12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสาวอภิญญา ศิริการ
ที่ปลูก : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย หมู่ 12 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายทองหล่อ แฝงเมืองคุก
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านคุยโพธิ์ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายทองคำ โพธิ์ขี
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านน้ำจ่อย บ้านน้ำอ้อย ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,900
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสมพงษ์ ภูพานไร่
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,130
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางราตรี ถมหนวด
ที่ปลูก : บ้านดอนโพธิ์ ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์850
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายเฉลิม หารวันนา
ที่ปลูก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองซอน ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,360
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายปรีชา แสนสุภาพ
ที่ปลูก : บ้านหนองสิม หมู่ 11 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายมงคล ดรนนบุตร
ที่ปลูก : วัดป่าโนนเหล่าพระเจริญธรรม บ้านหนองสระพัง หมู่ 1 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,110
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายวิชัย หินนนท์
ที่ปลูก : วัดบ้านหนองเปือยน้อย ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,910
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระธงชัย เหล่าลุมพุก
ที่ปลูก : วัดป่ายางหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสุวาท จอมทอง
ที่ปลูก : โรงเรียนบานจานโนนสูง ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระสุริยา ไชยมาตร
ที่ปลูก : ที่พักสงฆ์ภูโจ้โก้ ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางยุวดี พระนา
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณะประโยชน์ อบต.เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,270
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายวิเชียร อัปมระกา
ที่ปลูก : บ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,950
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายเดชา คำทอง
ที่ปลูก : บ้านวังยาว ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสาวสุกัญญา เสนา
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนตาล ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม พระหวั่น อาธิวุฒโต
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านบ่อน้อย บ้านบ่อน้อย ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,740
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระหวั่น เนื่องมัจฉา
ที่ปลูก : บริเวณพื้นที่ วัดดอนปู่ตา บ้านปอน้อย ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,535
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายวันชัย พงษ์สุพรรณ
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านเหล่าหนองแคน ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสมยศ ชุ่มอภัย
ที่ปลูก : บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,950
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายประเสริฐ สุวรรณเพ็ง
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแกดอนบาก อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :