หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 41 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายวิทสุมีน จันทา
ที่ปลูก : หมู่ 14 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายวิทักษ์ โพธิ์มาตย์
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองทิศสอน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,270
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางมณีรัตน์ คาทิพาที
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายไพทูล รัตนพลแสน
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกผักกูด ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายประสิทธิ์ ป้องชาดา
ที่ปลูก : บ้านหนองบ่อ ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,620
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายศุภรัตน์ กันหา
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,800
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายชวลิต อุ่นพิกุล
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางอัศรา ดีพรม
ที่ปลูก : ป่าสงวนแห่งชาติดินแดง-วังกุง ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,100
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายอนุลักษณ์ ธนะสาร
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,250
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายอนุลักษณ์ ธนะสาร
ที่ปลูก : หมู่ 11 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายวฤทธิ์ สารฤทธิคาม
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสุนิพนธ์ ฤทธิ์ถาพรม
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านโคกล่าม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,100
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายจักรพันธ์ คนเพียร
ที่ปลูก : บ้านนาคี ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,550
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายนิติกร โพธิ์ศรีอุ่น
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายจักรี พงสุพันธ์
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายอนันต์ มีเพียร
ที่ปลูก : หมู่ 20 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายจักรี พงสุพันธ์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสาวราตรี ดอนสอนยา
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)950
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสี ทวยดี
ที่ปลูก : หมู่ 10 ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายทองหล่อ แฝงเมืองคุก
ที่ปลูก : ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านคุยโพธิ์ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นางราตรี ถมหนวด
ที่ปลูก : บ้านดอนโพธิ์ ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์850
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายวิชัย หินนนท์
ที่ปลูก : วัดบ้านหนองเปือยน้อย ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,910
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระธงชัย เหล่าลุมพุก
ที่ปลูก : วัดป่ายางหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสุวาท จอมทอง
ที่ปลูก : โรงเรียนบานจานโนนสูง ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์200
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม พระสุริยา ไชยมาตร
ที่ปลูก : ที่พักสงฆ์ภูโจ้โก้ ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสุภณิตา ชินเฮือง
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม พระปรีชา ศืลารัตน์
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายวิเชียร อัปมระกา
ที่ปลูก : บ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,950
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายสมฤทธิ์ ขจรโมทย์
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางเพ็ญศรี ทับธานี
ที่ปลูก : หมู่ 7 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายเดชา คำทอง
ที่ปลูก : บ้านวังยาว ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,700
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายบูรณ์ถิ่น จันเสนา
ที่ปลูก : หมู่ 20 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์700
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสาวสุกัญญา เสนา
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านโนนตาล ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสุภณิตา ชินเฮือง
ที่ปลูก : หมู่ 1 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นางสาวสุกัญญา เสนา
ที่ปลูก : หมู่ 19 ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม พระหวั่น อาธิวุฒโต
ที่ปลูก : วัดป่าบ้านบ่อน้อย บ้านบ่อน้อย ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,740
2560สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายวันชัย พงษ์สุพรรณ
ที่ปลูก : พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านเหล่าหนองแคน ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ ร.อ.ปริญญา เพชรกอง
ที่ปลูก : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์-
2560ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม นายสมยศ ชุ่มอภัย
ที่ปลูก : บ้านท่าขอนยาง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,950
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายชัยวรปรัชญ์ รัชโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.หนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม นายเดชาธร มูลโพธิ์
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.วังใหม่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์950
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :