หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 7 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก(ทุ่งโพธิ์) นางสาวสำราญ ฤทธิ์ศรีบุญ
ที่ปลูก : วัดป่าพรมสิงฆ์ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์800
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค
ที่ปลูก : บ้านหนองแอก หมู่ 2 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์400
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางอรฆณัช มหาโล
ที่ปลูก : บ้านโนนค้อ หมู่ 6 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)50
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายชิมรัก มหาจักร
ที่ปลูก : หมู่ 2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)310
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นางภาวิณี ตั้งสัตยาธิษฐาน
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,030
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายไพบูลย์ ตั้งสัตยาธิษฐาน
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี นายอิสระ ตั้งสัตยาธิษฐาน
ที่ปลูก : หมู่ 8 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :