หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ |

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 48 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสุริยันต์ ภูใจ
ที่ปลูก : ที่ว่าการอาเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางอรุณ อินหน่อแก้ว
ที่ปลูก : ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่1 จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางนิ่มนภา แสนมูลเมือง
ที่ปลูก : ศูนย์ราชการอาเภอแม่ออน หมู่ - จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวจันจิรา ปิ่มสาร
ที่ปลูก : ศูนย์ราชการอาเภอแม่ออน หมู่ - จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์840
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายกุลวัฒน์ ศรีสุข
ที่ปลูก : องค์การบริหารส่วนตาบลแช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายชัยศิริ นันตา
ที่ปลูก : ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์10,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางณัฎฐิธีตา จึ่งบุญ
ที่ปลูก : พื้นที่ในเขตตาบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายดนัยณัฐ ธิเขียว
ที่ปลูก : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายเรียม กิตติวีรนนท์
ที่ปลูก : บ้านห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายเรียม กิตติวีรนนท์
ที่ปลูก : บ้านห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสุภาพ บริบูรณ์
ที่ปลูก : ป่าชุมชนสายลมจอย หมู่ - ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวระพีพรรณ วุฒิเฟย
ที่ปลูก : บริษัทสยามสโตน แอ๊กกริเกรท จากัด หมู่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายไพรัชฐ์ แย้มจิตร
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านปางเฟือง หมู่ 2 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายศรัณย์ เทพมา
ที่ปลูก : บ้านทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายเสาร์คา อาหยิ
ที่ปลูก : บ้านมูเซอหล่ายใจ หมู่ - ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสุชาติ กุมเงิน
ที่ปลูก : บ้านมูเซอหล่ายใจ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางพรรณี เรือนใจ
ที่ปลูก : บ้านสันปูเลย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายปัน ขุนดี
ที่ปลูก : หพระธาตุดอยนาค้าง หมู่ 10 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์520
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายพิทวัส อนุชวตรากุล
ที่ปลูก : รพ.สต.บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวธันยกานต์ จันทร์ชื่น
ที่ปลูก : หมู่ 6 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสอนชัย ยิ่งสนิท
ที่ปลูก : หมู่ 5 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสมนึก จิโน
ที่ปลูก : อ่างเก็บนาห้วยบก หมู่ 6 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสิทธิชัย ทองคำใบ
ที่ปลูก : หมู่ 4 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน
ที่ปลูก : ม่อนล้าน บ้านแม่กาปอง หมู่ - ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์600
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ จ.ส.ต.สมศักดิ์ แก้วสว่าง
ที่ปลูก : บ้านแม่กาปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายปรีชา น้าคา
ที่ปลูก : บ้านแม่มะลอ หมู่ 9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายปรีชา น้ำคำ
ที่ปลูก : บ้านแม่มะลอ หมู่ 9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,300
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ เทศบาลตาบลแม่แจ่ม
ที่ปลูก : บ้านเวียงดอนใต ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสิทธิชัย บุญเขื่อน
ที่ปลูก : โรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายจารัส มูลแก้ว
ที่ปลูก : โรงเรียนบ้านต่อเรือ หมู่ 2 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พระนนทวัฒน์ วงค์กิตติธาดา
ที่ปลูก : วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์250
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายคมสันต์ ชัยรังษี
ที่ปลูก : ป่าชุมชน หมู่ 11 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายนคร กาวิชัย
ที่ปลูก : ป่าชุมชนบ้านแพะ หมู่ - ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นางสาวสุรัติ นิรันต์สิทธิ์รัชต์
ที่ปลูก : บ้านริมออน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)550
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายภูวดล พนิชธนาดล
ที่ปลูก : บ้านป่าเปางาม หมู่ 11 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
800
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสมเพชร สุทธนิล
ที่ปลูก : ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายบุญศรี ดูแฮ
ที่ปลูก : บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,060
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสองเมือง ตากุล
ที่ปลูก : หมู่ 3 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสมเพชร สุทธนิล
ที่ปลูก : ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
700
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายสุทธินันท์ วัธนไพศาล
ที่ปลูก : สานักสงฆ์บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ 10 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พระมนตรี คำลือ
ที่ปลูก : ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ85พรรษาวัดบ่อหลวง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายอภิชาติ ชมพู
ที่ปลูก : หมู่บ้านตุงลอย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์650
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายอภิชาติ ชมพู
ที่ปลูก : หมู่บ้านตุงลอย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,200
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายจักรกฤกษ์ ก้อนแก้ว
ที่ปลูก : บ้านเหล่า หมู่ 4 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายปวริศ ใจคำ
ที่ปลูก : โครงการหลวงม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ พระมหาหยก สุจิณโณ
ที่ปลูก : วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์500
2561ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ นายนิคม ชุมเมือง
ที่ปลูก : บ้านแพะทรายมูล ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2561สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี นายอนุกูล เจริญเกียรติก้อง
ที่ปลูก : ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)900
 
รวม
-  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :