หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ

ส่วนเพาะชำกล้าไม้


สรุปผลข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ รายจังหวัด
แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
ข้อมูลติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้  
เงื่อนไขแสดงข้อมูล :
  ปีงบประมาณ : -
  สังกัดหน่วยงาน :
  จังหวัด :
อำเภอ :
ประเภทผู้ขอรับกล้าไม้ :
  คำค้น :
จำนวน 6 รายการ
ปีงบ
ประมาณ
หน่วยงาน
เพาะชำกล้าไม้
ผู้ขอรับกล้าไม้ประเภท
ผู้ขอรับกล้าไม้
จำนวน
(กล้า)
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ หจก.แพร่ธำรงวิทย์
ที่ปลูก : หมู่ 12 ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,500
2559สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่ นายมานพ ธนูทา
ที่ปลูก : บ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)1,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ม.พัน 12
ที่ปลูก : ม.พัน 12 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์3,000
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ อำเภอสูงเม่น
ที่ปลูก : อ่างเก็บน้ำห้วยค้อนข้อง หมู่ 5 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์1,250
2559 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ นายสมบัติ พุศิริ
ที่ปลูก : หมู่ 9 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ประชาชนทั่วไป (เงินออม/มรดก)200
2559ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ทสจ.แพร่
ที่ปลูก : ป่าแม่แย้ ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
หน่วยงานราชการ / ที่สาธารณะประโยชน์2,000
 
รวม
-  
ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :